Jouw plek om kundig te worden in de Qur’ān.

Alhusayn logo voor de Quran islam Tajwid
homoseksualiteit in de islam 6 adviezen

Homoseksualiteit in de islam, een advies aan ouders

Mohamed Yaseen Khan al-Azhari
Mohamed Yaseen Khan al-Azhari
Gestudeerd aan al-Azhar universiteit, Jamia Amjadia en al-Jamiatul Ashrafia. Zijn expertise is op het gebied van ʿIlm al-Kalām, Qirā-ah (10-stijlen Shaṭibiyyah en Ṭayyibah), Rasm, Fiqh, Ḥadith en Iftaāˈ. Hij heeft zijn Iftaāˈ studie aan de Al-Azhar universiteit gedaan en verricht zijn werkzaamheden als moeftie en ingenieur. Hij is een cum laude afgestudeerde werktuigbouwer (TH-Rijswijk) en heeft daarnaast Materiaalkunde op de TU Delft gestudeerd (MSE).

Inhoudsopgave

Mohamed Yaseen Khan al-Azhari
Mohamed Yaseen Khan al-Azhari
Gestudeerd aan al-Azhar universiteit, Jamia Amjadia en al-Jamiatul Ashrafia. Zijn expertise is op het gebied van ʿIlm al-Kalām, Qirā-ah (10-stijlen Shaṭibiyyah en Ṭayyibah), Rasm, Fiqh, Ḥadith en Iftaāˈ. Hij heeft zijn Iftaāˈ studie aan de Al-Azhar universiteit gedaan en verricht zijn werkzaamheden als moeftie en ingenieur. Hij is een cum laude afgestudeerde werktuigbouwer (TH-Rijswijk) en heeft daarnaast Materiaalkunde op de TU Delft gestudeerd (MSE).

Tags

Categorie

Disclaimer: Te allen tijde wordt er beroep gedaan op artikel 6 van de Grondwet, om de levensovertuiging i.c. het islamitische recht en credo te uiten t.b.v. educatiedoeleinden als een islamitische academicus. Hieronder vallen ook strafrechtelijke oordelen binnen het kader van het islamitische recht geldend in een islamitisch land. Op de artikelen en werken van al-Husayn rust een copyright. Voor het gebruiken van de stukken teksten neem contact op via [email protected]

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Samenvatting

Het Al-Azhar Fatwa Comité (AICEF) waarschuwt voor mediamateriaal dat gericht is op het normaliseren (van het bedrijven) van homoseksualiteit en bevestigt dat “(het bedrijven van) homoseksualiteit een gehekelde obsceniteit, een verachtelijke morele decadentie, een schending van de leerstellingen van religies, een perversie van het gezonde menselijke instinct, een uitspatting van materialisme en een onderwerping aan opwellingen is.” Het comité geeft daarnaast adviezen voor moskeeën, ouders en pedagogen hoe om te gaan met dit fenomeen welke duidelijk gericht is op onze kinderen. Onderaan het artikel vindt u een pamflet met deze adviezen die uitgeprint kunnen worden.

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met onze Meester, de Boodschapper van Allah, en met zijn familie en Metgezellen.

Het bedrijven van homoseksualiteit is momenteel een fenomeen welke genormaliseerd wordt. Er zijn systematische campagnes geweest van internationale krachten en organisaties, via hun eigen media, amusements- en zangprogramma’s, elektronische platforms, rekrutering van beroemde persoonlijkheden, enz., om de weerzinwekkende (het bedrijven van) homoseksualiteit te promoten en de verspreiding van deze afwijking in verschillende samenlevingen over de gehele wereld te legaliseren, met inbegrip van Arabische en islamitische samenlevingen. In het licht van deze nieuwe morele catastrofe drukt het AICEF zijn krachtige veroordeling uit van deze laaghartige campagnes en duivelse plannen, die gericht zijn op het vernietigen van de morele en sociale waarden van het gezin, het vernietigen van de identiteit van zijn leden en het knoeien met de veiligheid en stabiliteit van samenlevingen. Het AICEF bevestigt aldus zijn categorische verwerping van alle pogingen om (het bedrijven van) homoseksualiteit en het zogenaamde “huwelijk met hetzelfde geslacht” te promoten, vooral in de islamitische wereld. Het verklaart ook zijn categorische verwerping deze anomalie huwelijk te noemen, aangezien het huwelijk in het kader van religies plaatsvindt, en zelfs in de werelden van alle levende wezens, alleen wordt erkend als een band tussen een man en een vrouw, volgens specifieke voorschriften.

Het AICEF bevestigt ook dat (het bedrijven van) homoseksualiteit een weerzinwekkende obsceniteit is die in tegenspraak is met het menselijk instinct en die morele waarden vernietigt, wetende dat het een vorm van agressief gedrag is waarmee de daders het recht van de mensheid schenden op behoud van het menselijk ras, de natuurlijke neigingen tussen de twee geslachten en het recht van kinderen op een goede opvoeding tussen vaders en moeders.

Evenzo is (het bedrijven van) homoseksualiteit een val in de afgrond van lage verlangens die goddelijke wetten en rechtschapen gewoonten hebben verboden en waartegen gewaarschuwd is. Dit barbaarse, inhumane gedrag leidt tot het vermorzelen van alle betekenissen van deugd en waardigheid en is een reactie op lage instincten en verlangens zonder enige beperking, controle of zelfdiscipline.

Het bedrijven van homoseksualiteit genoemd in de Koran

Al-Azhar vestigt daarmee aldus de aandacht van de moslimjongeren op het feit dat (het bedrijven van) homoseksualiteit, of het zogenaamde “huwelijk met hetzelfde geslacht” als een grote zonde verboden is. Allah de Almachtige stuurde een nobele profeet, Meester Lot ﷺ, om zijn volk te bevrijden uit de klauwen van deze verwerpelijke gruwel, die de oorzaak was van de vernietiging van een hele stad en haar inwoners. De Almachtige Allah zegt:

En [Wij hebben] Lot [gezonden] toen hij tot zijn volk zei: ‘Begaan jullie onzedelijkheid, waaraan zich voor jullie nog niemand ter wereld heeft bezondigd? Jullie benaderen met wellust mannen in plaats van vrouwen. Nee, jullie zijn een [grenzen] overschrijdend volk.’ Het antwoord van zijn volk was niet anders dan dat zij zeiden: ‘Verdrijf hen uit jullie stad, want zij zijn mannen die zich zuiver wensen te houden.’ Wij hebben hem en zijn familie gered, met uitzondering van zijn vrouw. Zij behoorde tot degenen die achterbleven. En Wij hebben een regen [van stenen] op hen doen neerregenen. Kijk eens hoe het einde van de schuldigen is geweest!” al-A’raf: 80-84

Als we over de nobele verzen nadenken, zien we dat de Koranische beschrijvingen hiervan los staan van elk gevoel van beschaving, vrijheid of verlichting, in tegenstelling tot zijn ondersteunende beweringen. De vrouw van Lot ﷺ werd echter beschouwd als een van de mensen van ongehoorzaamheid, ook al deed zij niet wat zij deden. Zij werd getroffen door de kwelling die hen overkwam toen zij hun gruwel erkende en het als persoonlijke vrijheid beschouwde.

In deze zin zei de Profeet Mohammed ﷺ:

Moge Allah degenen vervloeken die doen wat het volk van Lot deed.” Overgeleverd door al-Hakim

homoseksualiteit in de islam 6 adviezen

Homoseksualiteit in de islam en mensenrechten

Het AICEF wijst erop dat de pogingen om de islamitische wereld een cultuur van (het bedrijven van) homoseksualiteit op te leggen onder het mom van het accepteren van de ander en het garanderen van hun rechten en vrijheden, een woordspeling zijn waarbij religie, instinct en menselijke waarden worden verworpen, en dat dit een verval tot het tijdperk van koloniale intellectuele onderdrukking is, toen koloniale machten hun heerschappij oplegden aan (gekoloniseerde) volkeren en naties. Het AICEF benadrukt aldus de noodzaak om de bijzondere culturen van landen en samenlevingen te respecteren en het belang van het vasthouden aan hun identiteit en waarden door de Arabische en islamitische samenlevingen en de leerstellingen van hun ware religie.

Niet alles wat zulke afwijkende entiteiten die van het pad van gezond menselijk instinct en waarden afdwalen als een waarde beschouwen, is in werkelijkheid een echte waarde! Deze entiteiten kunnen een bepaald soort gedrag goed achten, terwijl het – in de schalen van religies en oosterse beschavingswaarden – absoluut smerig en verwerpelijk is.

Daarnaast moeten onze jongeren in islamitische landen weten dat religies en goddelijke boodschappen een hek vormen dat hen beschermt tegen dergelijke epidemieën die hen nu en dan overvallen van degenen die geen enkele waarde hechten aan de leiding vanuit de hemel, de oproepen van boodschappers en profeten, de wijsheid van de rede of het geluid van het geweten.

Verantwoordelijkheden van ouders, moskeeën en onderwijsinstellingen

Het AICEF dringt er dan ook bij de ouders en degenen die verantwoordelijk zijn voor media, culturele, educatieve en pedagogische instellingen op aan om middels hun educatieve capaciteit het gevoel voor religie en sociale waarden onder de jongeren te bevorderen en hen te beschermen tegen het terechtkomen in de klauwen van dergelijke aanvallen. Bovendien geeft Al-Azhar ouders enkele tips en suggesties die hen zullen helpen om hun kinderen te beschermen tegen het gevaar van deze verwerpelijke gruwel. Deze luiden als volgt:

Zes adviezen voor ouders

Houd toezicht op de fysieke en elektronische activiteiten van de kinderen, om hen te beschermen tegen betaalde berichten die reclame maken voor promotie, acceptatie en ondersteuning van homoseksualiteit met betrekking tot de volgende inhoud en activiteiten: elektronische games, applicaties op smartphones en andere apparaten, animatiefilms, tv series en films, populair materiaal op sociale media, boeken en romans, sportevenementen, advertenties en posters van goederen, producten, enz.

De afwijzende houding van religies en waarden ten opzichte van homoseksualiteit verduidelijken en een waarachtig bewustzijn verspreiden dat de propaganda tegengaat die gericht is op de jeugd via de bovengenoemde kanalen.

De vrije tijd van de jongeren invullen met wat hen ten goede komt, met inbegrip van het verwerven van nuttige kennis en het organiseren van verschillende sportactiviteiten.

Ontwikkel de vaardigheden van de jongeren, help hen om in die vaardigheden te investeren die hen en hun samenleving ten goede komt, begeleid hen om te profiteren van hun creativiteit en bied hen rolmodellen aan om te volgen.

Help hen om het juiste gezelschap te kiezen en volg hen in hun studie door middel van constante communicatie met hun leraren.

Moedig hun positieve acties voortdurend aan, zelfs als ze in jouw ogen onbeduidend zijn en geef ze de ruimte om zelfrealisatie te behouden, hun capaciteiten te vergroten en zelfvertrouwen te krijgen.

Allah schiep de mens en verordende dat het universum zou werken volgens Zijn oordeel en wil. Tegenwoordig zien we een obsessie met ongerechtvaardigde geslachtsverandering, die niet alleen tegen de menselijke natuur ingaat, maar die ook universeel wordt afgewezen door alle goddelijke religies. Dit zijn verachtelijke pogingen om de scheppingen van Allah te veranderen en toe te geven aan weerzinwekkende verlangens terwijl men zich verschuilt achter de mantel van "vrijheid".
Sh Ahmad al-Tayyib al-Azhari
Sheikh al-Azhar

Conclusies

Ten slotte waarschuwt het AICEF dat het bestrijden van dit gedrag dat unaniem verboden is in alle religies en wetten, het strafbaar stellen van de uitvoering ervan en het verbannen van hun media en promotiemateriaal, een bindende wettelijke plicht is voor functionarissen, ouders, opvoeders en mediafiguren. Zij zijn verplicht om de samenleving en de jeugd te immuniseren tegen het vallen in deze verwoestende put.

We vragen de Almachtige Allah om ons land en onze jeugd te beschermen tegen alle kwaad en om ons naar het rechte pad te leiden.

Moge Allahs vrede, genade en zegeningen met onze Meester Mohammed en zijn familie en Metgezellen zijn en lof zij Allah, de Heer der Werelden.

[In de islamitische jurisprudentie wordt er onderscheid gemaakt tussen:

  1. Iemand die homoseksueel is vanwege zijn/haar geaardheid, namelijk dat hij/zij zich aangetrokken voelt tot hetzelfde geslacht en daar niets aan kan doen.
  2. Iemand die handelt naar die geaardheid en overgaat tot seksuele handelingen. Hieronder valt ook iemand die bewust deze geaardheid wilt ontwikkelen en zich met opzet laat indoctrineren.

Het eerstgenoemde is iets waar iemand niets aan kan doen. Sterker nog: hij/zij zal beloond worden elke keer wanneer hij/zij geen gehoor geeft aan dat gevoel (Nafs). Het tweede genoemde is waar deze Fatwa over gaat, namelijk iemand die bewust deze aantrekking aanwakkert terwijl deze er eigenlijk niet is, zich met opzet laat indoctrineren -en gehoor geeft aan zijn/haar Nafs- tot het begaan van seksuele handelingen als verlenging daarvan. De reine godsdienst roept moslims niet op tot geweld tegen homoseksuelen, maar draagt moslims op om, conform het Profetische voorbeeld van onze Meester Lot, mensen te behoeden en te beschermen tegen immoreel en onkuis gedrag dat de Toorn van Allah met zich meebrengt. Dit houdt in dat imams in dienst bij de overheid als geestelijke verzorgers in staat gesteld moeten kunnen worden hun religie over te brengen zonder financiële repercussies.

Deze Fatwa werd afgegeven in Egypte, desondanks zijn de basisgrondbeginselen universeel omdat de islamitische wet, en de zending van de nobele Profeet Muhammad, vrede zij met hem, universeel is. Het is slechts uit overmacht dat deze Fatwa in landen als Nederland en soortgelijke landen niet tot uitvoer gebracht kan worden. De moslim wordt geadviseerd tot waar de wet dat toestaat de islamitische regels te hanteren, en in geval van overmacht met tegenzin standpunten en handelingen die tegen de islam zijn te tolereren. Ouders kunnen op basis van deze Fatwa bezwaar indienen tegen verplichte indoctrinatie van hun kinderen, gebaseerd op hun grondrechten. Niemand heeft namelijk het recht moslims te dwingen om ongelovig te worden.]

Deze Fatwa is nagekeken en aangepast door sh. Mohamed Yaseen Khan al-Azhari, specialist in Aqidah en Fatwa afgevaardigde, de overige leden van al-Husayn zijn hiervoor niet aansprakelijk.

 

De adviezen voor ouders 

Vul het formulier in en je ontvangt de handige kaart met adviezen van Al-Azhar in je e-mail.

Geadviseerd boek

In het volgende boek kunt u kinderen onderwijzen over de kwesties van onze godsdienst en nodig zijn om te weten.

Steun ons 

Ondanks we in Nederland de vrijheid van godsdienst hebben is de kans er dat we vanwege het vermelden van islamitische geloofsovertuigingen vervolgd kunnen worden. We hopen daarom op je steun bij een eventuele rechtsvervolging. Je kunt doneren via de knop in de pagina. Alvast bedankt.

Mohamed Yaseen Khan al-Azhari
Mohamed Yaseen Khan al-Azhari
Gestudeerd aan al-Azhar universiteit, Jamia Amjadia en al-Jamiatul Ashrafia. Zijn expertise is op het gebied van ʿIlm al-Kalām, Qirā-ah (10-stijlen Shaṭibiyyah en Ṭayyibah), Rasm, Fiqh, Ḥadith en Iftaāˈ. Hij heeft zijn Iftaāˈ studie aan de Al-Azhar universiteit gedaan en verricht zijn werkzaamheden als moeftie en ingenieur. Hij is een cum laude afgestudeerde werktuigbouwer (TH-Rijswijk) en heeft daarnaast Materiaalkunde op de TU Delft gestudeerd (MSE).
Mohamed Yaseen Khan al-Azhari
Mohamed Yaseen Khan al-Azhari
Gestudeerd aan al-Azhar universiteit, Jamia Amjadia en al-Jamiatul Ashrafia. Zijn expertise is op het gebied van ʿIlm al-Kalām, Qirā-ah (10-stijlen Shaṭibiyyah en Ṭayyibah), Rasm, Fiqh, Ḥadith en Iftaāˈ. Hij heeft zijn Iftaāˈ studie aan de Al-Azhar universiteit gedaan en verricht zijn werkzaamheden als moeftie en ingenieur. Hij is een cum laude afgestudeerde werktuigbouwer (TH-Rijswijk) en heeft daarnaast Materiaalkunde op de TU Delft gestudeerd (MSE).

Disclaimer: Te allen tijde wordt er beroep gedaan op artikel 6 van de Grondwet, om de levensovertuiging i.c. het islamitische recht en credo te uiten t.b.v. educatiedoeleinden als een islamitische academicus. Hieronder vallen ook strafrechtelijke oordelen binnen het kader van het islamitische recht geldend in een islamitisch land. Op de artikelen en werken van al-Husayn rust een copyright. Voor het gebruiken van de stukken teksten neem contact op via [email protected]

Voor meer over dit onderwerp, zie

Vond je het artikel interessant?

Ontvang de artikelen en Fatwa over de islam in je e-mail

Lees hier ons privacybeleid.

Help mee

Met je Zakah of Sadaqah help je ons zulke artikelen en lessen voor de islam te maken. Studenten leren hierdoor gratis mee.

Doneren voor de Quran omdat we ANBI zijn

Omdat al-Husayn door de belastingdienst ANBI is gekeurd, kun je een groot deel van je Zakah en Sadaqah terugkrijgen. Wanneer je dit doet met een overeenkomst kun je meer terugkrijgen.

…meld je aan en blijf op de hoogte van onze artikelen en boeken en blijf doorleren

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Gerelateerde post

Het geven van geschenken op de Mawlid cover