Jouw plek om kundig te worden in de Qur’ān.

Alhusayn logo voor de Quran islam Tajwid

Hoe gaf de Profeet Mohammed het goede voorbeeld in de opvoeding van kinderen?

Inhoudsopgave

De opvoeding van kinderen is een onderdeel van onze godsdienst. We wensen onze kinderen gelukkig te zien, dat zij via ons ouders de liefde van Allah ervaren. Immers hebben we deze speciale band met de Profeet ﷺ. Wanneer we namelijk aan de Profeet denken, ervaren we de speciale liefde die Allah in hem heeft geplaatst en zijn we ervan bewust dat hij niets anders is dat de ultieme gunst van Allah. Hoe kunnen we onze kinderen deze ervaring meegeven? Het antwoord is dat ook hierin de Profeet Mohammad ﷺ hét perfecte voorbeeld is.

De omgang van de Profeet Muhammad ﷺ met kinderen

Kinderen zijn geschenken van God die vreugde brengen in de harten en zegeningen voor de zielen van degenen om hen heen. Kinderen hebben speciale aandacht en de uiterste zorg nodig om hen op te voeden, in de hoop dat ze nuttige en productieve burgers worden. Sommige mensen hebben de strikte benadering hun kinderen hardhandig op te voeden en te voorkomen dat ze bij normale incidenten betrokken raken en in triviale valkuilen terechtkomen. Deze strikte en besloten omgeving werkt als een struikelblok tegen de natuurlijke nieuwsgierigheid van het kind en zijn/haar innerlijke ijver om de wereld op zijn/haar eigen manier te ontdekken. Sommige ouders neigen naar een opzettelijke onthouding van hun kind van emoties, uit angst om hun kinderen te verwennen. De Profeet Mohammed ﷺ weigerde zo’n hardvochtige benadering omdat hij de psychologische behoefte van alle kinderen om liefde te ervaren erkende. Ondanks zijn drukke schema deed hij zijn best om zijn liefde aan kinderen te tonen. Dit was een les dat men ook om kinderen kan geven terwijl men een strakke planning heeft.

Zeg het, uit die liefde

Bij aankomst in Medina werd de Profeet Mohammed ﷺ bijvoorbeeld ontvangen door de elite van Medina, samen met mannen en vrouwen die reikhalzend uitkeken naar zijn gezegende aankomst. Onder de enorme menigte die in de rij stond om de langverwachte Profeet te verwelkomen, bevonden zich de kinderen van Medina die begonnen te zingen en de Profeet ﷺ prezen. De Profeet Mohammed ﷺ wendde zich tot hen, glimlachte en schonk hen zijn onverdeelde aandacht. Hij ging naar hen toe met een glimlach op zijn gezicht en vroeg hen:

“Houden jullie van mij?” De kinderen zeiden uit vreugde en opwinding: “Ja, ja! Wij houden van u en respecteren u, o Boodschapper van God.”

De Profeet antwoordde: “En ik hou ook van jullie allemaal.” De kinderen waren blij!

[O Boodschapper van Allah, ook wij houden van u!]

Accepteer de natuurlijke gebreken

De Profeet Mohammed ﷺ leerde ons hoe we elkaar met zachtaardigheid en vriendelijkheid moeten behandelen. Mensen vinden het meestal prettig om deze kleintjes te knuffelen, vast te houden, kussen, omhelzen en mee te nemen totdat zij iets stinkends en lekkends in hun luier achterlaten. Zodra dat gebeurt, trekken sommige mensen meteen vol afschuw hun neus op en geven zij ze aan de moeder of oppas om hen te verschonen. Dit was echter niet wat de Profeet ﷺ in zo’n situatie deed. Hij hield vaak kleine kinderen vast, ook al waren er in die tijd geen lekvrije luiers.

Vrouwe ‘A’ishah leverde over: “Een jongen werd naar de Profeet gebracht om tahnik (de lippen van het kind met een verse dadel aanraken) voor hem te doen, maar de jongen urineerde op hem, waarna de Profeet water liet gieten op de urineplek.” (Bukhari).

De Profeet Mohammed ﷺ onthield zich van het uiten van walging, ook al urineerde de baby op zijn kleding. Dit wijst op zijn voorbeeldige tolerantieniveau inzake de natuurlijke (levens)fasen van baby’s, aangezien het normaal is dat pasgeborenen vaak urineren.

Als we het pad van de Profeet ﷺ volgen, moeten we niet geïrriteerd raken door de natuurlijke rotzooi die baby’s vaak maken (zoals snot, uitwerpselen of uitgebraakte melk), zelfs als ze een puinhoop maken of onze kleding of meubels vuil maken. We moeten ook helpen de rotzooi op te ruimen zonder het onder onze sociale waardigheid te beschouwen om dat te doen. 

Hou rekening met ze

Naarmate baby’s ouder worden en actieve en energieke peuters worden, moeten we ons geduld en begrip voor de nieuwe fase die ze nu zijn ingegaan, verhogen. De Profeet Mohammed ﷺ is een toonaangevend voorbeeld van het verwelkomen van kinderen in zijn moskee, ook al veroorzaakten zij vaak lawaai en overlast.

Overgeleverd door ‘Abdullah ibn Shaddad van zijn vader: “De Boodschapper van God (vrede en zegeningen zij met hem) kwam naar buiten om ons op een avond te leiden in ofwel het maghrib ofwel het ‘isha gebed, en hij droeg Hassan of Husayn. De Boodschapper van God kwam naar voren en legde (het kind) neer, daarna zei hij: “God is de Grootste” en begon te bidden. Tijdens het gebed wierp hij zich ter aarde en maakte hij zijn prosternatie van lange duur. Mijn vader zei: “Ik hief mijn hoofd op en ik zag het kind op de rug van de Boodschapper van God, terwijl hij zich ter aarde wierp, dus ik wierp mijzelf opnieuw ter aarde.” Toen de Boodschapper van God klaar was met bidden, zeiden de mensen: “O Boodschapper van God, tijdens uw gebed wierp u zich zo lang ter aarde dat wij dachten dat er iets gebeurd was of dat u Openbaring ontving.” Hij zei: “Er gebeurde helemaal niets, maar mijn zoon lag op mijn rug en ik wilde hem niet storen, totdat hij er genoeg van had.” (An-Nasa’i).

Corrigeer eerst met respect en geduld

Deze Hadith is een ander prachtig voorbeeld van hoe tolerant de Profeet was met betrekking tot het gedrag van kinderen. Als een kind ouder wordt, d.w.z. voorbij de leeftijd van 6-7, bereikt hij of zij de leeftijd om goed van kwaad te kunnen onderscheiden. Als hij een kind tegenkwam dat iets op de verkeerde manier deed, corrigeerde de Profeet ﷺ hem/haar lichtjes en bondig en legde hij uit hoe hij/zij het correct moest doen, zonder hem/haar hard te vermanen of hem/haar zich in het bijzijn van anderen vernederd te laten voelen.

‘Umar ibn Abu Salamah leverde over: “Ik was een jongen onder de hoede van de Boodschapper van Allah, en terwijl mijn hand rondging over het bord, zei hij eens tegen mij: “O zoon, noem Gods Naam (d.w.z. zeg bismillah), eet met je rechterhand en eet van wat voor je ligt.” (Bukhari en Muslim).

Door regelmatig over het liefdevolle en milde gedrag van de Profeet ﷺ inzake kinderen te lezen en dit te bestuderen, kunnen we voorkomen dat we kinderen behandelen op een manier die God zou kunnen mishagen en onze relatie met hen op de lange termijn zou kunnen verwoesten.

Knuffel met ze en kus ze

De Profeet ﷺ kuste Al-Hasan ibn ‘Ali terwijl Al-Aqra’ ibn Habis At-Tamim bij hem zat.

Al-Aqra’ zei: “Ik heb tien kinderen en heb nog nooit een van hen gekust.” De Profeet wierp een blik op hem en zei: “Wie niet barmhartig is voor anderen, zal niet barmhartig worden behandeld” (Bukhari). Vrouwe ‘A’ishah leverde over dat een bedoeïen de Profeet benaderde en zei: “Jullie (mensen) kussen de jongens! Wij kussen hen niet.” De Profeet zei: “Ik kan geen genade in jouw hart stoppen nadat God dit eruit weg heeft genomen.” (Bukhari).

Sla alstublieft acht op wat de Profeet van God ons heeft laten zien middels zijn eigen voorbeeld. Het is een sunnah om liefde en aandacht aan kinderen te geven! Het is een sunnah om je baby te knuffelen en vast te houden! Het is sunnah om je zoon of je dochter te kussen. Kinderen brengen vreugde, ze zijn een genade en een geschenk van God aangezien ze zegeningen met zich meebrengen voor hun families en zelfs de hardste harten verzachten. Dit is hun bijdrage aan de samenleving en (reeds) om die reden moeten we van hen houden.

Belangrijk is dat we van onze kinderen moeten houden, omdat de kleintjes de taal van liefde het beste begrijpen. De Profeet ﷺ zei dat hij het gebed inkortte als hij een baby hoorde huilen, omdat hij de moeder van de baby niet van streek wilde maken. Bij andere gelegenheden bad hij met een kind in zijn armen, tilde hij het op als hij opstond voor elke gebedseenheid en legde hij het kind neer terwijl hij zich ter aarde wierp. Zo teder was hij met baby’s.

Zoveel hield hij van kinderen. Hij was tolerant en vergaf de foutjes die ze maakten. Hij speelde met ze, gaf ze ritjes op zijn kameel en voedde ze daarna met dadels. Hij wist dat baby’s nieuwsgierig waren en graag nieuwe dingen ontdekten. Een baby speelde met het zegel van het Profeetschap tussen zijn schouders, maar haar vader ergerde zich aan haar. Wat was het antwoord van de Profeet? Welnu, hij zei tegen haar vader om haar met rust te laten, haar niet te vermanen en daarna zegende hij de baby door voor haar te bidden dat ze lang zou leven.

Wees een heiloord voor ze

De Profeet Mohammed ﷺ zorgde voor wezen en vroeg zijn metgezellen om hen te beschermen en hen goed te behandelen. Hij liet ook de voordelen zien die daaraan verbonden waren.

Bukhari leverde over dat de Profeet Mohammed zei: “Ik en de voogd van een wees zijn zo (samen) in het Paradijs”, en hij bracht zijn wijsvinger en middelvinger samen. Ibn Majah leverde ook over op gezag van Abu Hurayrah dat de Profeet Mohammed zei: “Het beste moslimhuis is er een waarin een wees goed wordt behandeld; en het slechtste moslimhuis is er een waarin een wees slecht wordt behandeld.”

Deze Profetische Ahadith tonen duidelijk aan dat als iemand goed voor een wees zorgt, hij zeker het Paradijs zal betreden.

De Profeet Mohammed ﷺ was een rolmodel in de zorg voor kinderen en hij leerde ons hoe we met ze moeten omgaan en hoe we liefde en vreugde kunnen uiten voor het geschenk hen te hebben. Het is onze plicht om te leren hoe we kinderen het beste kunnen behandelen en om deze lessen in ons eigen leven toe te passen.

Vertaald door Sidi H. Verstaen, artikel van Al-Azhar al-Shareef

Opvoeding van kinderen

Hoe nu verder? De opvoeding van kinderen

Vanuit het Profetische voorbeeld hebben we een perfect model gezien waaruit we leren hoe we met onze kinderen dienen om te gaan, kinderen dienen op te voeden. Dit voorbeeld zorgt voor een sterke en een vertrouwde band tussen ouders en kinderen. Het doel hierbij is echter niet simpelweg dat wij gehoorzamende kinderen hebben, maar dat we als ouders in staat zijn om onze kinderen op te doen groeien als vrome en succesvolle dienaren van Allah. Zonder meer staat aan het fundament hiervan het herkennen van Allah en de naleving van de islamitische wetgeving. We kunnen daarom niet te vroeg beginnen met het aanleren van de islam en het onderhouden van het gebed. 

Dit betekent ook dat je als ouders continue dient te investeren in kennis, in jezelf en in het onderwijs van je kinderen. Ik adviseer ouders daarom ook graag dit goed te overpeinzen en te beseffen hoe fundamenteel dit is.

Speciaal om kinderen te motiveren bij het gebed hebben we een gebedsplanner opgesteld met een instructie voor ouders. Lees graag het onderstaande artikel en volg de les gratis. Vergeet niet om de gebedsplanner te downloaden.

https://alhusayn.nl/gebeden-snel-inhalen-of-verrichten/

 

Gebedsplanner voor kinderen

Download de handige Salahplanner waarmee kinderen spelenderwijs hun gebeden en gemiste gebeden bijhouden. Print het uit voor 52 weken en je hebt een jaarplanner. Leer je kinderen te waken over hun gebed op een gemakkelijke manier.

Geadviseerd boek

In het volgende boek kunt u kinderen onderwijzen over de kwesties van onze godsdienst en nodig zijn om te weten.

Quran-instituut al-Husayn
Quran-instituut al-Husayn
De artikelen en bijdragen van al-Husayn staan onder toezicht van de schriftgeleerden en medewerkers die uitmaken van het team. Voor een volledige beschrijving van het team zie de pagina team. De theologische artikelen zijn afkomstig van de Dar al-Ifta van Al-Azhar of andere betrouwbare bronnen die eerst nagekeken zijn door het team en vervolgens geplaatst op de website.

Vond je het artikel interessant?

Ontvang de artikelen en Fatwa over de islam in je e-mail

Lees hier ons privacybeleid.

6 gedachten over “Hoe gaf de Profeet Mohammed het goede voorbeeld in de opvoeding van kinderen?”

  1. Helaas worden veel ouders gedreven door de waan van de dag. Ze worden geleefd door oa werk waardoor ze niet de juiste aandacht aan het kind kunnen geven.

    1. Subhan’Allah mooi om te lezen. Onze profeet ﷺ is in alles een prachtig voorbeeld voor ons. Ook in het opvoeden van onze dierbare kinderen. Moge Allah alle ouders bijstaan en ons allen de kennis geven om onze kinderen de juiste islamitische opvoeding te geven, ameen. Bedankt voor dit mooie artikel. Moge Allah u belonen voor het delen, ameen.

  2. Amadu Abubakari (Mallam Ahmed Toure)

    Alhamdoe li Lah, Ik heb echter met bewondering het stuk gelezen en ook het geduld van onze Profeet Rasoeloe Lah. (Vrede zij met hem)

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Help mee

Met je Zakah of Sadaqah help je ons zulke artikelen en lessen voor de islam te maken. Studenten leren hierdoor gratis mee.

Doneren voor de Quran omdat we ANBI zijn

Omdat al-Husayn door de belastingdienst ANBI is gekeurd, kun je een groot deel van je Zakah en Sadaqah terugkrijgen. Wanneer je dit doet met een overeenkomst kun je meer terugkrijgen.

…meld je aan en blijf op de hoogte van onze artikelen en boeken en blijf doorleren

Gerelateerde post

Het jaarlijkse ritueel de Mawlid is een innovatie Bidah cover