Jouw plek om kundig te worden in de Qur’ān.

Alhusayn logo voor de Quran islam Tajwid

ANBI-status

Al-Husayn is een non-profit organisatie die gratis lessen verzorgd en cursussen ontwikkelt. We ontwikkelen ook nieuw lesmateriaal en boeken nodig om de Quranisch kennis in stand te houden. Je kunt ons steunen met belastingvoordeel.

al-Husayn is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat houdt in dat wij geen winstoogmerk hebben en het geld gebruiken voor het goede doel. Het team van al-Husayn neemt totaal geen geld voor de werken van de islam. Het doneren aan een ANBI als al-Husayn geeft het voordeel dat je als schenker kunt profiteren van belastingvoordeel.

Maar wat is een ANBI-status precies en hoe werkt het? We leggen het graag uit.

De Belastingdienst kan een ANBI-status geven aan instellingen die met minstens 90% van hun inzet bijdragen aan het algemeen nut, bijvoorbeeld aan de gezondheidszorg, ontwikkelingssamenwerking of het onderwijs. ANBI-instellingen zijn bijvoorbeeld goede doelen of culturele organisaties.

Om aangewezen te worden als ANBI moet je, naast bijdragen aan algemeen nut, ook aan een aantal voorwaarden voldoen. Belangrijk is dat de instelling in ieder geval geen winstoogmerk heeft. Ook moeten de instellingen bijvoorbeeld de contactgegevens, financiële gegevens, beleidsplan en huidige activiteiten openbaar beschikbaar maken. Zo is het voor iedereen mogelijk om inzage te hebben in het functioneren van een ANBI-instelling.

Een ANBI-status brengt belastingvoordelen met zich mee en is daarom gunstig voor donateurs. Dit geldt zowel voor losse als periodieke giften. Donateurs aan een ANBI mogen hun giften, onder bepaalde voorwaarden, aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Al-Husayn hoeft over de ontvangen schenkingen en erfenissen geen belasting te betalen. Zo kunnen we het gedoneerde geld 100% gebruiken voor onze beoogde doelen.

Doneren voor de Quran omdat we ANBI zijn

Als je ons vijf jaar lang met een vast bedrag steunt, bijvoorbeeld met je Zakah, met een overeenkomst, dan is het bedrag volledig aftrekbaar van de belasting. Je krijgt dus meer terug. Volg het stappenplan.

Doneren voor de Quran omdat we ANBI zijn

Omdat al-Husayn door de belastingdienst ANBI is gekeurd, kun je een deel van het bedrag terugkrijgen. Wanneer je dit doet met een overeenkomst kun je meer terugkrijgen.

Beleidsplan

Het actuele beleidsplan van stichting al-Husayn is te lezen via de volgende link: Beleidsplan >>

Financieel jaarverslag

Hieronder is het financieel jaarverslag in te zien. Gebruik hiervoor het volledig scherm icoon voor de beste weergave: 
2020

Financiën

Werving donaties

De giften en donaties worden merendeels verkregen door sponsoren van werken, en vrijwillige donaties. Er zijn ook enkele maandelijkse donateurs. Stichting al-Husayn krijgt geen subsidies, niet van de overheid en ook niet van andere instanties. De Stichting streeft geen commercieel belang na en de werkzaamheden zijn zonder winstoogmerk. De marge dat aan de verkoop wordt verkregen wordt direct geïnvesteerd in de stichting t.b.v. onderwijs, drukkosten van nieuwe drukwerken of herdrukken. 

Beheer van het vermogen

De giften aan Stichting al-Husayn zijn bescheiden en worden beheerd door de Stichting zelf. De Stichting beheert 1 bankrekening en een kas. Dagelijks wordt de administratie bijgehouden door het bestuur. Er is voldoende gewaarborgd dat een bestuurslid niet over het vermogen van de Stichting kan beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. De bestuurders en vrijwilligers verrichten hun werkzaamheden zonder beloning, met uitzondering van een eventuele onkostenvergoeding en/of vacatiegeld.

Besteding van het vermogen

De besteding van vermogen gebeurt in overleg met het bestuur en team van schrijvers en redacteuren. De bestedingen hebben o.a. te maken met aanschaf van printers, drukwerk, promotiemateriaal, beurzen, schrijfgerei, vergoedingen van redacteuren en schrijvers, portokosten, reis- en onkostenvergoedingen en overige organisatiekosten zoals locatiehuur. De Stichting gebruikt incidentele exploitatieoverschotten voor het algemeen belang.

Tevens is de Stichting bereid te doneren aan andere ANBI-instellingen zoals voedselbanken, rampenfondsen (noodhulp en wederopbouw) en andere niet gesubsidieerde moskeeën en soortgelijke algemeen nut beogende instellingen in Nederland die daar behoefte aan hebben.

In geval van opheffing

Bij opheffing van de Stichting wordt een batig saldo volledig besteed aan een ANBI-instelling met een soortgelijke doelstelling.

Veelgestelde vragen

Ja dat is mogelijk. De grootste Fatwa bureau in de wereld Al-Azhar de Dar al-Ifta al-Misriyyah heeft hierover een onderzoek gepresenteerd waarin wordt gemeld dat het onderwijs van de Quran en islam valt onder de regel van “op het pad van Allah”.

Allah vermeldt in de nobele Quran:

“Voorwaar, de Zakah is slechts voor de armen en de behoeftigen en de werkenden (aan de inzameling ervan) en het verzoenen van harten, en voor (het vrijkopen) van de slaven, en de schuldenaren en (om uit te geven) op de Weg van Allah en voor de reiziger (zonder proviand), als een plicht tegenover Allah. En Allah is Alwetend, Alwijs. ” [Quran 9:60]

Op basis hiervan is er geen belemmering om Zakah aan al-Husayn te geven om te voorzien in haar behoeften om de wetenschap van de Quran, Qira-ah en islam staande te houden.

De Ahnaf in deze kwestie hanteren een ander model waarbij het geld eerst aan een arme persoon wordt geschonken en deze uit vrije wil schenkt aan een instelling die bijvoorbeeld het onderwijs van de Quran in standhoudt.

Het geld wordt gebruikt voor drukwerk, opmaken van de cursussen en voornamelijk inhuren van technisch personeel (derden). Daarnaast worden arme studenten, weeskinderen en alleenstaande moeders geholpen. 

Het team van Al-Husayn zelf accepteert geen geld van studenten en geeft kennis van de islam gratis door namens de geliefde Profeet ﷺ.

Het werk voor de Quran en islam is zonder tegenprestatie. Al-Husayn financiert de werken met eigen geld, met verkoop van bepaalde boeken, met donaties, Sadaqah en Zakah. 

We hanteren de Hanafi Mazhab waarin voor daden van aanbidding geen geld genomen mag worden.

Ja, je kunt de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Let wel op: als je stopt met geven binnen 5 jaar (zonder geldige reden) dan vervalt het recht om de schenking af te trekken. Ook van eerdere jaren waarin de schenking wel werd voldaan.

Ja, deze termijn van 5 jaar is verplicht. Uitzonderingen zijn te vinden op de website van de Belastingdienst.

Wanneer je donatie is vastgelegd, kunnen wij ervan uitgaan dat het bedrag daadwerkelijk binnenkomt. Het geeft ons dus zekerheid qua inkomsten op de langere termijn. Hierdoor kunnen wij beter inschatten hoeveel wij kunnen investeren in de projecten.
De behoefte is enorm groot en we hebben zoveel werk nog te doen. Er is niet eens 10% van het werk voor de Quran gedaan, welke wel verplicht zijn om te hebben voor onze kinderen. Er zijn vele vakken in de recitatiewetenschap die allen overgebracht moeten worden.

We willen erg graag dat er meer docenten digitaal les geven, de Quran overbrengen en alles in een App aanbieden. Gratis !

In de bevestiging van de overeenkomst ontvang je van ons een uniek transactienummer. Dit unieke nummer dien je door te geven aan de Belastingdienst. In het begin van elk kalenderjaar ontvangt je van ons een bevestiging van je giften over het afgelopen jaar.

Daarnaast heb je bij het invullen van je belastingaangifte het RSIN-nummer van al-Husayn nodig. Dit is het nummer waaronder al-Husayn bij de Belastingdienst bekend is. Ons RSIN-nummer is 857996290.

Dit is geen probleem. De overeenkomst stopt altijd bij overlijden. U zult uw nabestaanden er dus nooit mee belasten. Voor ieder jaar dat u de overeenkomst hebt, ontvangt u wel het fiscale voordeel. Moge Allah ermee uw graf verlichten en voor gemak zorgen. We zullen het werk met uw aandeel voortzetten.

Je lopende donatie komt automatisch te vervallen wanneer je een periodieke schenking aangaat. Geef dit s.v.p. met een bericht. Dank je wel!

Ja, dat kan. Je bent wel verplicht om vóór 1 januari het hele jaarbedrag te betalen. Dit betekent dat je in het resterende deel van het eerste jaar evenveel betaalt als wat je daarna per jaar betaalt. Dit is een regel van de Belastingdienst.

© Stichting al-Husayn – Alle rechten voorbehouden

Krijg 10% korting!

En blijf op de hoogte van nieuwe artikelen, cursussen en boeken in de islam. Zo mis je niets! 

Help met de Quran