Het huwelijk van de Profeet met de jonge A-ishah

(Het artikel is oorspronkelijk verschenen in een kantnoot van het boek: Seerah van de Profeet Muhammad (vrede zij met hem) gratis uitgegeven door Qur’an-instituut al-Husayn.)

Het gezegende huwelijk van de geliefde Profeet met de 6-a-7 jarige ᶜĀ-ishah, is één van de meest besproken huwelijken van deze tijd. Moslims verheugen zich over dat de moeder der gelovigen ᶜĀ-ishah (onze moeder) de eer heeft gehad zich vanaf haar zesjarige leeftijd te mogen vertoeven in het hof van de geliefde Profeet . Het wordt daarom ook gerekend tot één van haar voortreffelijkheden. Toch zijn er in deze tijd individuen die het gezegende huwelijk als reden aanvoeren om de geliefde Profeet  te beschuldigen van oneervol en immoreel gedrag.

Ze beseffen niet dat de bronnen van de islam die spreken over de legaliteit van een huwelijk met een minderjarige, met doorslaggevende bronnen zijn bewezen.

U zult hierbij een artikel lezen dat het morele aspect van het handelen van de geliefde Profeet behandelt, waarbij hij een huwelijk aanging met Ā-ishah. Het beoogt geen Hadīthkundige ontleding daarvan, wat echter wel het onderwerp zal zijn in een apart artikel op de website van Qurʹān-instituut al-Husayn: De voortreffelijkheid van Ā-ishah op 6-a-7 jarige leeftijd. We zullen dit artikel in twee delen opsplitsen:     
Het eerste gedeelte van het artikel is bedoeld voor de moslim die gelooft in de waarachtigheid van de Qur
ʹān en in de vermeldingen van de nobele Profeet . Omdat een moslim beide zaken al geaccepteerd heeft als een absolute maatstaf, zou er normaliter geen behoefte moeten zijn aan een rationele uitleg. Omdat voor een moslim is het voldoende dat hij weet of een voorschrift van Allāh afkomstig is en of de Profeet zo’n huwelijk toegestaan en of gepraktiseerd heeft. Ondanks dat kan een rationele uitleg wel bijdragen aan een sterker geloof (Itminān al-Qalb).      Het tweede deel van het artikel is bedoeld voor de niet-moslim, die de Profeet Muhammad nog niet heeft weten te accepteren als een gezant van God, of twijfelt aan zijn morele karakter. Het is in dat gedeelte dat we de moraliteit van het huwelijk van hem met een minderjarige, middels rationele bewijsvoering zullen trachten aan te tonen. Middels bewijsvoering zal aangetoond worden dat het verheven karakter van Profeet Muhammad  rein van en ver verheven is boven hetgeen van waar hij van wordt beschuldigd, en sterker nog onrechtmatig slachtoffer is van smaad en laster.

Klik op de link om het artikel te downloaden en te lezen.

Titel: Het huwelijk van de Profeet  met de jonge A-ishah
Auteur: Mohamed Yaseen Khan al-Azhari
Pagina’s: 14
Vrede en zegeninen zij met de geliefde Profeet en met zijn reine echtgenotes.
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Samenvatting van al-Aqidah al-Tawhidiyyah

Tawhid Aqidah

Het fameuze boek Dardeers al-Aqidah, welke onlangs is uitgegeven, is samengevat door Harun Verstaen. Hij heeft hiernaast in het artikel vele informatie en links tot boeken en videos in geplaatst die een beginnend student zal helpen in de islamitische theologie.
In letterlijk enkele minuten kan de lezer zich verrijken met de basale verplichte Aqidahpunten.

Geef anderen ook de mogelijkheid om hiervan te leren en share het artikel met hun.

Titel: Enkele essentiele punten van het islamitishe geloof
Auteur: Harun Verstaen
Pagina’s: 9

Wenst u meer uitleg omtrent de bewijsvoering van deze Aqiedahpunten, en hoe onze geleerden dit verder uitgelegd hebben, lees dan het werk van de nobele Imam zelf: Dardeers al-Aqiedah al-Tawhidiyyah

Lees ook een andere samenvatting van een ander Aqiedahwerk door Sidi Harun Verstaen. Lees meer

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

50 ʿAqīdahpunten uit het werk van imam al-Badjuri

blank

Geen tijd om een heel boekwerk over Aqiedah door te nemen? Of wenst u een liever een kort overzicht van de Aqiedah die verplicht zijn op een ieder om te kennen?

Met de gunst van Allah heeft Harun Verstaen een beeldschoon artikel opgesteld waarin de 50 Aqiedahpunten uit de Risalah van imam al-Badjuri zijn samengevat. In minder dan 10 minuten kunt u de vereiste Aqiedah opdoen!

In het kort leert u:
Wat er in het recht van Allah vereist is, onmogelijk is en toegestaan is;
Wat er in het recht van de gezanten en profeten vereist is, onmogelijk is en toegestaan is;
en kwesties die we uitsluitend weten middels de berichtgeving van de nobele Profeet.

Op het werk rust er geen copyright. Het is een ieder toegestaan het te gebruiken, te kopiëren, en over te nemen. Zolang de Aqidahpunten in ongewijzigde vorm worden gepresenteerd.

Titel: 50 Essentiële punten van Aqidah genomen uit het werk van imam al-Badjuri
Auteur: Harun Verstaen
Pagina’s: 4

 

Wenst u meer uitleg omtrent de bewijsvoering van deze Aqiedahpunten, en hoe onze geleerden dit verder uitgelegd hebben, lees dan het werk van de nobele Imam zelf: Badjuriyys Risalah in Ilm al-Tahid.

Sanad in Risalah al-Badjuriyy

Heeft u verder uitleg nodig in de Aqiedahpunten van de Risalah? En wilt u een Sanad ontvangen tot aan de nobele Mutakallim Sh. al-Islam al-Imam al-Badjuri voor zijn Risalah in Ilm al-Tawhid?! U kunt dan deze kennis opdoen bij Abdelmalik Simon en Harun Verstaen.

Beide broeders zijn gemachtigd voor de overdracht en kunnen u helpen tot de herkenning van Allah en de nobele Profeten. Moge Allah hun werken ten dienste van de Islam accepteren en hen van profijt maken voor de Ummah

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Kunnen Profeten gebieden tot ongeloof?

blank

Tijdens de ᶜAqiēdahlessen uit Bādjūriyys Risālah in ‘Ilm al Tawhīd kwam er een belangrijke vraag voorbij. De impact die het heeft op de Imān van een persoon, en wat voor complicaties het met zich meebrengt op theologisch vlak, maakten mij attent op de toekomstige moeilijkheden die zich voor zullen doen wanneer de antichrist zal uitbreken. Hij zal namelijk mensen aanroepen tot het aanbidden tot zichzelf en vele moslims hierbij misleiden. De eerste stap die hij nodig heeft is de legaliteit tot het aanroepen van afgoden te bewijzen.

De vraag was: “Kunnen de Profeten, ongelovigen oproepen tot het aanroepen van afgoden zoals een sheikh dat deed tijdens een conferentie? Hij beweerde dat het een Sunnah was van de Profeet en derhalve dat het aansporen van Boeddhisten, polytheïstische christenen, hindoes om hun (af)Goden aan te roepen correct is en volgens de wijze van de geliefde Profeet – vrede zij met hem.”

Antwoord
In dit artikel zullen we het ᶜAqiēdahpunt dat de Profeten beschermd zijn van het plegen van ongeloof en afgoderij volledig ontleden, met de Qur’ân, Tafsiêr, Usul al-Aqiedah, Usul al-Hadith, Balaghah etc. Pas aan het einde zullen de citaten der geleerden van de Ahl al-Sunnah opgesomd worden. Het zal – met de wil van Allāh – duidelijk worden waarom de geleerden altijd een consensus bereikten op dit punt, en waarom een moslim verplicht is om te geloven dat zoiets niet kan in het recht van een Profeet – vrede zij met hem.

Klik op de link om het artikel te downloaden en te lezen

Titel: De profeten zijn rein van Kufr en Shirk met een consensus
Auteur: Mohamed Yaseen Khan al-Azhari
Pagina’s: 32
 
 
 
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Twijfelen aan je geloof

blank

Wat moet ik doen als ik twijfel aan mijn geloof?

Antwoord:

Het is verplicht op elke persoon die belast is met de islamitische wetgeving, dat hij/zij met absolute zekerheid in zijn godsdienst c.q. vereiste geloofsartikelen (Daruriyyat al-Deen) gelooft. Dit houdt in dat er geen ruimte voor twijfel in zijn hart zou moeten bestaan voor het tegenovergestelde. Bijvoorbeeld: “Ik weet bijna zeker dat God bestaat”, of “Ach laat ik er voor de zekerheid in geloven misschien dat ik dan gered wordt bij de berechting op de dag van oordeel.” Deze soort van overtuiging is niet absoluut, omdat er uit zijn spraak blijkt dat er een sprankje van het tegenovergestelde in zijn hart bestaat, m.a.w. er is blijk van onzekerheid en twijfel.

Het is echter niet in iemands macht om twijfel te overzien. Het hart heeft nou eenmaal een eigen wil en is een eigen baas. Men kan het negeren, maar als er twijfel is dan zal dit meestal zo blijven totdat de oorzaak ervan weggenomen wordt. Het is dan ook verplicht om wanneer je ziet dat je begint te twijfelen, je er alles aan doet om deze weg te nemen. (Meer hierover wordt onder beschreven.) Dit kan door het navragen aan geleerden, opdoen van kennis, of door het verrichten van gebeden, of door een smeekbede van een vrome. Het is namelijk Allah die de gunst van overtuiging (Iman) schenkt. Hij kan deze overtuiging schenken, en het opdoen van kennis de reden daartoe maken. Dit kan dus ook wanneer iemand een smeekbede doet voor je waardoor Allah dan iemand Iman schenkt.

Echter wat te doen als je als moslimzijnde bent opgegroeid en nooit geleerd hebt over je godsdienst en slechts uit blinde navolging dingen aannam? En nu begint te twijfelen aan hetgeen je geaccepteerd hebt?

Het beste hiervoor is het raadplegen van schriftgeleerden die de godsdienst kennen en de argumenten daarvoor.

Let hierbij op, om goedgeleerden te benaderen omdat niet elke geleerde een geleerde is. Anders zul je nimmer een antwoord krijgen die je voldoet in je zoektocht en behalen van absolute overtuiging. Daarnaast zijn er weinig geleerden die exact weten waar iemand in dient te geloven en wat niet bindend is om in te geloven. Vaak zijn dingen waar absoluut in wordt geloofd door groepen, geen kwesties die uitmaken voor het moslim-zijn dus niet bindend om te geloven vanwege de bewijslast, zoals de Hadith van Nur, of dat Sheikh Akbar een Waliyy was, of verhalen van oude geleerden die zich op enkelvoudige berichten baseren. Geleerden die zich in geloofsleer specialiseren worden Mutakallimin genoemd, zoek deze op bij moeilijke kwesties.

Een tweede manier is om zelfstudie te doen middels betrouwbare boeken die zich toewijden op dit soort vraagstukken. Een schriftgeleerde kan u hierbij een advies doen.

Een derde manier wordt in deze tijd sterk afgeraden, maar is wel rechtsgeldig als geloof. Dat is namelijk het blind volgen in Aqeedah van een persoon. Dit geeft bijna nooit absolute overtuiging voor een persoon met een gezond verstand, maar kan het wel bieden bij de minder intellectuelen van deze tijd

In deze tijd kan het blind volgen in geloofsleer zelfs bijna zeker leiden tot dwaling of ongeloof omdat corruptie toeneemt en geleerden veranderd zijn.

Dit gezegd te hebben, moet je als Moslimzijnde wel alles in algemene zin accepteren waarvan we met absolute zekerheid weten dat het van de geliefde Profeet tot ons is gekomen. Omdat hierop het geloof zich baseert. Verklaar:

“Ik geloof in al hetgeen namens onze geliefde Profeet tot ons is gekomen.”

En blijf ondertussen op zoek gaan naar wat deze zaken zijn (kennis), om je twijfels weg te werken, meld je aan bij een kwalitatieve Madrasa of islamitische Universiteit met traditionele docenten en blijf vooral in gebeden de Surah al Fatihah (met betekenis) lezen, omdat hierin een grootse smeekbede staat die vraagt om ons te leiden op het rechte pad.

Een andere smeekbede die u kunt lezen is:

“Ya Muqallibal-Qulub, Thabbit Qalbi ´Ala Deenik.”

O kerende der harten, maak mijn hart standvastig op uw godsdienst.

U hoeft dit niet in het Arabisch te lezen, de Nederlandse vertaling kunt u herhaaldelijk reciteren.

Los hiervan zal bijna een ieder ooit een keer een punt in zijn leven meemaken dat hij of zij godsbewust wil worden. Dit is niet een straf maar moet gezien worden als een indicatie van het intellect. Zijn verstand nodigt hem namelijk uit om bewust te worden van hetgeen waar hij of zij in gelooft, en dit dan onderbouwt middels argumenten. Dit proces hoeft niet per se tot ongeloof te leiden, maar behoeft correcte begeleiding zodat je Iman zich grondvest en hierna nimmer zal wankelen.

Bij enkelen breekt dit punt nooit aan, bijvoorbeeld bij de Ashariyy en Maturidi kinderen, die van kleins af aan worden uitgenodigd om hun geloof middels bewijzen te kennen. Dit is thans het voordeel wanneer kinderen van jongs af aan leren op een islamschool. Hun verstand wordt vanaf hun jeugd al voorzien van antwoorden op de vragen die wellicht later kunnen opkomen. Sterker nog iemand die zich bezighoudt met de Quran (de betekenis) zal dit punt van twijfel bijna nooit bereiken. Dat is omdat God de almachtige op vele plekken de gelovigen aanspoort om het intellect te gebruiken, en Zijn bestaan en eigenschappen middels logische redenatie te kennen. Dit is een grote gunst van God op ons, dat Hij de godsdienst zodanig heeft gemaakt dat het voor het verstand logisch en begrijpelijk is. Het is immers de grootste vorm van aanbidding, om God te herkennen en hem als zodanig te aanbidden zoals Hij is.

Het verkrijgen van absolute geloof in het hart hoeft niet per se door het kennen van Quran-verzen of Ahadith. Neen het bewijs van God en de islam berust zich namelijk ook op zuivere logica. Kijkt u maar eens naar het voorbeeld van Profeet Abraham (Ibrahim) waarin hij de zon, de berg etc. toetste aan goddelijkheid. Middels zuivere logica leerde hij ons aan dat zaken die plaats innemen, bewegen, ruimte innemen allen vergankelijk zijn en dus nimmer goden kunnen zijn. Maar de God is Hij die rein is van vergankelijkheid.

Moge Allah het voor u gemakkelijk maken en u beschermen van elk kwaad.

Vrede en Zegeningen zij met de Profeten en op hen volgelingen.

Stichting al-Husayn is vernoemd naar de kleinzoon van de nobele Profeet uit eerbetuiging, en draagt zuiver de Ahl al-Sunnah credo uit.
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
blank

Je ontvangt het direct in je mail !


    Heb even geduld het kan een tel duren.
    Je gegevens zijn veilig en je kunt je te allen tijde afmelden.