Jouw plek om kundig te worden in de Qur’ān.

Alhusayn logo voor de Quran islam Tajwid

Huwelijk in de islam

Inhoudsopgave

Voor wie is het huwelijk?

Het instituut van het huwelijk is een instituut dat de tand des tijds heeft doorstaan. De islam roept de moslimgemeenschap op om deze heilige en mooie traditie te behouden en om er een kanaal van te maken om dichter bij God te komen. Immers dient te worden begrepen dat het huwelijk in de islam zelf een daad van aanbidding is, en dat het, wanneer correct uitgevoerd met het bewustzijn van God en met strikte naleving van de rechten die God heeft neergezonden, iemand naar het Paradijs kan leiden. God de Almachtige zegt:

“O mensen, voldoe aan jullie verantwoordelijkheden jegens jullie Heer, Die jullie vanuit één enkel wezen schiep en uit hen beiden mannen en vrouwen heeft voortgebracht en verspreid. En vrees Allah, uit Wiens naam jullie elkaar iets vragen en respecteer de verwantschapsbanden. Allah is de Bewaker over jullie.” (Quran 4:1).

Anas bin Malik heeft overgeleverd:

“Een groep van drie mannen kwam naar de huizen van de vrouwen van de Profeet [ﷺ] en vroegen hoe de Profeet [ﷺ] (God) aanbad. Toen zij daarover werden geïnformeerd, beschouwden zij hun aanbidding als minderwaardig en zeiden: “Waar zijn wij ten opzichte van de Profeet [ﷺ] aangezien zijn vroegere en toekomstige zonden[1] zijn vergeven?” Toen zei een van hen: “Ik zal voor altijd de gehele nacht het gebed verrichten.” De ander zei: “Ik zal het hele jaar door vasten en zal mijn vasten niet verbreken.” De derde zei: “Ik zal uit de buurt van vrouwen blijven en zal nooit trouwen.” Gods Boodschapper [ﷺ] kwam naar hen toe en zei: “Zijn jullie dezelfde mensen die zus-en-zo zeiden? Bij God, ik ben meer onderworpen aan God en vrees Hem meer dan jullie; toch vast ik en verbreek ik mijn vasten, ik slaap en ik trouw ook met vrouwen. Dus degene die mijn traditie in de religie niet volgt, behoort niet bij mij (is niet een van mijn volgelingen).'”

De Profeet ﷺ moest uitleggen dat zijn manier van leven de middenweg was en dat degenen die iets anders doen, deze perfecte manier van leven verwaarlozen. Hij ﷺ vertelt ons duidelijk dat het huwelijk een weg naar het Goddelijke is en dat er mensen zijn die deze zouden moeten nemen. Het vermogen om te trouwen betekent niet alleen het geld hebben om voor een echtgenote te zorgen, zoals sommige mannen misschien denken, maar het omvat onder andere ook een fysiek vermogen en het hebben van het emotionele vermogen (omdat iemand met psychische problemen wellicht emotioneel niet geschikt is om voor een ander te zorgen). Zonder deze mentale, fysieke en financiële vermogens kan het voor iemand niet toegestaan worden om te trouwen en voor anderen kan het verplicht worden om te trouwen, zodra ze de middelen hebben gevonden en dit zal een barrière vormen tussen hen en dat wat niet toegestaan is.

De mensheid werd van nature vergeetachtig geschapen en dus vergeten sommigen door deze vergeetachtigheid de rechten van anderen. Anderen vergeten deze misschien niet, maar besluiten in plaats daarvan hun eigen persoonlijke verlangens te volgen, waardoor ze de rechtvaardigheid verliezen, die ze anders zouden tonen.

“Volg niet de begeerten, dat jullie je afwenden van wat juist is.” (Quran 4:135).

Dit is waarom God ons eraan herinnert om die rechten te onthouden en dit is waarom de Quran werd geopenbaard als een leidraad.

“En vermaan: de vermaning komt de gelovigen zeker ten goede.” (Quran 51:55).

Dit is waarom Godsbewustzijn, de angst voor het Goddelijke, de gelovigen helpt om rechtvaardig te zijn in hun huwelijk.

Het slaan van de echtgenote

Het aantal echtscheidingen is omhooggeschoten en huiselijk geweld lijkt een norm te zijn geworden. In onderontwikkelde, ontwikkelende en ontwikkelde landen vind je bij sommige mensen een ernstig gebrek aan respect voor vrouwen. Je vindt het in landen met een sterke aanwezigheid van religie en in landen waar religie wordt gezien als een belemmering voor vooruitgang. In sommige landen zijn het de vrouwen die misdaden tegen hun echtgenoten begaan, hun kinderen van hen afnemen, hen emotioneel misbruiken en in sommige gevallen zelfs fysiek. In sommige landen wordt het gezien als mannelijkheid om je hand op te heffen naar je vrouw en dit op een schadelijke manier te doen. Sommige vrouwen geloven dat een man geen man is als hij dat niet doet, maar dit geloof is dwaas. Sommige moslims geloven dat de islam hen toestaat om hun vrouw schade te berokkenen, alhoewel er een consistent en expliciet beeld uit de Quran naar voren komt dat men anderen geen schade moet berokkenen. Het is juist een van de juridische principes in de islam dat wij geen schade aanrichten of dit beantwoorden (met schade). Dus hoe komen zij dan tot zo’n vertekende opvattingen over het fysiek of emotioneel schaden van hun echtgenotes? Sommigen geloven dat God dit gedrag heeft toegestaan op basis van het vers:

“En degenen van wie jullie ongehoorzaamheid vrezen, wijs hen terecht en vermijd hen in hun rustplaatsen en sla hen. Indien zij jullie daarna gehoorzamen, zoek dan geen tegen haar gerichte weg. Allah is Verheven, Groot.” (Quran 4:34).

Volgens de klassieke geleerdheid is dit een optie die aan een echtgenoot wordt toegekend nadat aan verschillende andere voorwaarden is voldaan. Sommige geleerden stellen dat het de context van een ernstig geval betreft, zoals een vrouw die iets doet dat haram is, niet te verwarren met een vrouw die door vermoeidheid of een lange dag nadat ze voor haar kinderen heeft gezorgd, een maaltijd heeft gemaakt die niet naar de zin van haar echtgenoot is. In een dergelijk geval als het vorige, waarin de man niet vreest voor ongehoorzaamheid of waarin een vrouw niet iets doet dat niet toegestaan is, is hij in feite een onderdrukker en God is met de onderdrukten.

Er moet ook worden vermeld dat er geen enkele overlevering bestaat met betrekking tot de Profeet ﷺ dat hij zijn vrouwen sloeg.

“Jullie hebben in de boodschapper van Allah een prachtig voorbeeld voor wie hoopt op Allah en de Laatste Dag en voor wie Allah vaak gedenkt.” (Quran 33:21).

Dus welk voorbeeld volgen deze mannen?

Met wie trouwen?

Een van de vragen die de gelovige zichzelf moet stellen is wat hij zoekt in een echtgenote? Er zijn twee essentiële overleveringen die zowel de vrouwelijke als de mannelijke gelovigen van God ten goede komen.

Voor de vrouwen zegt de Profeet ﷺ:

“Als er iemand naar jou toekomt met wiens karakter en religieuze toewijding jij tevreden bent, trouw dan (jouw dochter of vrouwelijk familielid onder jouw hoede) met hem, want als je dat niet doet, zal er fitnah in het land en wijdverbreide corruptie zijn.'” (Overgeleverd door Abu Huraira)

Deze overlevering verschaft vrouwen niet alleen een zeer belangrijke karaktereigenschap om naar te zoeken, maar hij belicht ook een probleem dat optreedt wanneer die belangrijke karaktertrek wordt genegeerd. Deze overlevering wordt ook ondersteund door het verhaal van Mozes [moge Gods vrede en zegeningen met hem zijn]. In zijn verhaal lees je dat hij Egypte verlaat en dat hij twee vrouwen helpt die hulp nodig hebben; hier toont hij het goede karakter dat alle mannen uiteindelijk zouden moeten hebben, het goede karakter dat in de bovenstaande overlevering wordt vermeld, en als een gevolg daarvan wordt hij beloond.

De Quran zegt:

“En hij zei: “Ik wens jou een van deze twee dochters ten huwelijk te schenken, op voorwaarde dat jij acht jaar voor mij werkt. En indien jij er tien vervult, dan is dat [een gunst] van jou. En ik wens het jou niet moeilijk te maken. Jij zal inderdaad bemerken dat ik, indien Allah het wil, tot de oprechten behoor.” (28:27).

Een goed karakter en een verbinding met God is niet alleen de sleutel om een sterk huwelijk te vinden, maar ook behouden.

Wat betreft mannen, is er een andere bekende overlevering die ook eindigt met een krachtige waarschuwing. Abu Huraira heeft overgeleverd:

“De Profeet ﷺ zei: ‘Een vrouw wordt getrouwd om vier dingen: haar rijkdom, haar familiestatus, haar schoonheid en haar religie. Je dient dus met de religieuze vrouw trouwen (anders), anders zul je een verliezer zijn.’”

In deze overlevering worden de gelovige mannen herinnerd aan de verschillende redenen waarom vrouwen getrouwd worden. Hoewel deze overlevering het belang van schoonheid, rijkdom en familielijn erkent, eindigt hij met de Profeet ﷺ die een sterke suggestie doet en het advies geeft om met religieuze vrouwen te trouwen. Waarom? Zonder een religieuze vrouw lijd je verlies. Wat zal iemand verliezen? Dit hangt natuurlijk af van de persoon en de omstandigheden waarin zij zich bevinden, dus het zou dwaas zijn hierover een definitieve uitspraak te doen. Wat men echter kan zeggen is dat een religieuze vrouw als een parel is die deze wereld versiert en wanneer een man er een heeft verkregen, zijn zij rijk geworden, hebben zij een van de gunsten van God bereikt, een zegen waarvoor ze onmiddellijk dankbaar zouden moeten zijn.

“Welke van de gunsten van jullie Heer loochenen jullie dan?” (Quran 55:13)

Kies dus jouw echtgenote met de leiding van de Quran en het leven van de Profeet ﷺ als succes in dit leven en het volgende jouw doel is!

Vrouwen kunnen ook iemand ten huwelijk vragen

Sommigen binnen de geloofsgemeenschap denken dat het ongepast is voor een vrouw om een man ten huwelijk te vragen, maar de islam zegt iets anders. Geen enkele vrouw was geliefder bij de Profeet Mohammed ﷺ dan zijn eerste vrouw, Khadijah, en dit was een vrouw die het tegenovergestelde zou zijn geweest van wat de meeste mannen tegenwoordig zoeken.

  1. Ze was een ondernemer,
  2. had twee echtscheidingen achter de rug en
  3. had kinderen uit een eerder huwelijk.

Zij was degene die de Profeet Mohammed ﷺ zowel in dienst nam als betaalde voor zijn werk dat hij voor haar bedrijf deed.

Zij was ook degene die hem ten huwelijk vroeg. Met Khadijah heeft de islam ons een van de grootste voorbeelden van een vrouw gegeven. Alsof dat voorbeeld nog niet voldoende is, is er nog een voorbeeld van een andere vrouw die de Profeet ﷺ ten huwelijk kwam vragen, hetgeen de toelaatbaarheid van deze handeling benadrukt.

Thabit al-Banani heeft overgeleverd:

“Ik was bij Anas terwijl zijn dochter bij hem was. Anas zei: ‘Een vrouw kwam naar Gods Boodschapper [ﷺ], stelde zichzelf aan hem voor en zei: ‘O Boodschapper van God, heb je enige behoefte aan mij (d.w.z. zou je met mij willen trouwen)?’ ‘Daarop zei de dochter van Anas: ‘Wat was zij een schaamteloze dame! Schande! Schande!’ Anas zei: ‘Zij was beter dan jou; zij had een voorliefde voor de Profeet, dus stelde zij zichzelf aan hem voor om met hem te trouwen.’”

Scheiding

Sommigen gaan ook tot het uiterste in het geloof wanneer zij het concept van echtscheiding bespreken. Sommigen maken er een verboden handeling van, terwijl anderen er ogenschijnlijk een aanbevolen handeling van maken, waarbij ze van echtgenote naar echtgenote gaan alsof zij kledingstukken zijn. Ze hebben allebei ongelijk, maar de laatste begaat een walgelijke daad. Het huwelijk is een heilige daad voor God en moet als zodanig worden opgevat.

In de Quran vermeldt God in Surah al-Talaq:

“O Profeet, indien jullie van de vrouwen scheiden…” (Quran 65:1).

Exegesegeleerden zeggen dat God hier het woord “als” gebruikt om aan te geven dat, hoewel deze handeling een toegestane handeling is, het er een is die door Hem niet wordt gewaardeerd. Er is immers een bekende overlevering die Satans lust uitdrukt om het gezin uit elkaar te halen.

Jabir leverde over dat Gods Boodschapper ﷺ zei:

“Iblis plaatst zijn troon op het water; hij stuurt dan eenheden (om onenigheid te creëren); dichter bij hem in rang zijn degenen die het meest berucht zijn vanwege het creëren van onenigheid. Een van hen komt en zegt: ‘Ik heb zus-en-zo gedaan.’ En hij zegt: ‘Je hebt niets gedaan’. Dan komt er een van hen en zegt: ‘Ik heb die-en-die niet gespaard totdat ik het zaad van onenigheid tussen een man en een vrouw heb gezaaid.’ Satan gaat dan naar hem toe en zegt: ‘Je hebt het goed gedaan.'” A’mash zei: “Hij omhelst hem dan.”

Wat deze overlevering ook laat zien, is dat het huwelijk echt een daad van aanbidding is en door het huwelijk komt men dichter bij God (als de rechten worden gerespecteerd). Als het geen daad van aanbidding was en een manier om Gods genoegen te verkrijgen, waarom zou Satan dan zijn handlangers met zoveel lof prijzen?! Hierin is een les voor degenen die nadenken en reine harten hebben.

Als je een blik werpt op deze soera, zul je ontdekken dat God al het mogelijke adviseert om huwelijken bij elkaar te houden. Hij gebruikt taal om de angsten van mensen te beteugelen, zoals hen eraan herinneren dat Hij de bron van voorziening is (een veel voorkomende angst en verontschuldiging voor mannen). Geleerden hebben uit deze verzen begrepen dat een man een vrouw nooit het huis uit mag duwen, en dat zelfs als er een scheiding plaatsvindt, ze thuis moet blijven totdat haar wachtperiode voorbij is. Dit is niet alleen bedoeld om ervoor te zorgen dat aan haar behoeften wordt voldaan en dat ze niet aan haar familie wordt opgedrongen zoals sommige mannen zouden willen, maar dat de liefde tussen hen opnieuw zou kunnen worden aangewakkerd en dat hij zich wederom met liefde en barmhartigheid tot haar zou kunnen keren. God begrijpt de geest van mensen en dat deze echtscheidingsbeslissingen in de meeste gevallen worden genomen uit woede en niet altijd op grond van correct oordeel en redelijke gronden. Op het einde van het eerste vers vermeldt God:

“Jij weet niet of Allah daarna misschien nog andere omstandigheid teweeg brengt.” Quran 65:1.

Imam Qurtubi vermeldt dat God het heeft over de kracht die God heeft om harten te veranderen en dat het, met geduld en door het volgen van de geboden die Hij heeft uiteengezet over deze kwestie van echtscheiding, zo kan zijn dat God ervoor zorgt dat de harten opnieuw naar elkaar neigen.

Familie eerst

Keer op keer zul je woorden horen die vrouwen karakteriseren als de verzorgers van het huis, en hoewel de islamitische traditie het niet oneens is met dit concept, ontslaat het mannen er ook niet van om ook deel te nemen aan het huishouden. De islamitische traditie is er immers trots op dat mannen een essentieel onderdeel zijn van het gezin en de ontwikkeling van kinderen. Als we in dit artikel over kinderen zouden spreken, zou het te langdradig worden, en daarom zullen we kortheidshalve enkele overleveringen vermelden over het gezamenlijk partnerschap van man en vrouw in het huis.

Al-Aswad bin Yazid heeft overgeleverd:

“Ik vroeg ‘Aisha: ‘Wat deed de Profeet [vrede en zegeningen zij met hem] thuis?’ Ze zei: ‘Hij werkte voor zijn gezin en als hij de adhan hoorde (gebedsoproep), ging hij naar buiten.’”

Dit is misschien wel de bekendste overlevering over dit onderwerp. Deze laat ons zien dat de Profeet ﷺ niet alleen een man van religie was, zoals we allemaal weten, maar dat hij ook een man van dienstbaarheid was, en dat dienstbaarheid niet alleen voor leden van de gemeenschap, een congregatie van een masjid, collega’s bij een baan, maar in de eerste plaats aan zijn familie was. In werkelijkheid dient gezegd te worden dat dienstbaarheid religie is en dat men de twee niet kan scheiden.

Dit punt is er een dat veel mannen ontgaat, zowel degenen die de religie ijverig beoefenen, als degenen die dat niet doen. Vaak krijgt iedereen behalve de vrouw en het huis hun verdiende tijd en liefde.

Overbezet zijn door religie of carrière?

Om de zaken nog erger te maken, zullen sommigen dit gebrek aan tijd en liefde rechtvaardigen door te stellen dat het komt door hun carrière, of door religieuze daden van aanbidding, zoals het gebed of het uitnodigen van mensen tot de religie. Hier vinden we een man die het volmaakte voorbeeld voor ons allemaal was, die alles deed dat hem werd bevolen door de Schepper, de mensen diende, zijn Heer diende door de rechten van God op hem te vervullen, en nog steeds was hij in dienst van zijn familie. Laat het ook bekend zijn dat, hoewel sommigen beweren dat de Profeet ﷺ en uitzondering was en dat niet alle mensen zoals hij kunnen zijn, we die uitzondering voor al het andere in het leven gebruiken? Excuseren we ons voor het gebed omdat we niet zijn zoals de Profeet ﷺ, zeggen we dat we niet kunnen trouwen omdat we niet zijn zoals de Profeet ﷺ? Het antwoord is een nadrukkelijk nee en we mogen ons ook niet verontschuldigen voor het plichtsbesef dat we zouden moeten hebben jegens onze echtgenotes.

Ibn ‘Abbas heeft overgeleverd:

“Toen de Boodschapper van God stierf, had hij negen vrouwen; hij was intiem met hen allemaal, behalve met één, die haar dag en nacht aan ‘Aisha had gegeven.”

Zoals de overlevering luidt, moet ook worden opgemerkt dat de Profeet ﷺ met verschillende vrouwen getrouwd was en zelfs in dit geval was hij in staat om hun fysieke rechten op hem te vervullen. Ja, we zijn ons ervan bewust dat hij de beste van de mensheid was, maar wat zegt dit over de gemiddelde man van de huidige tijd? Moeten de moslimmannen van tegenwoordig niet elke dag streven naar een betere versie van zichzelf? De overgrote meerderheid van de mannen in de moslimwereld heeft één vrouw en kan door een gebrek aan tijdmanagement en passie de emotionele of fysieke rechten van hun vrouwen niet vervullen. Sommigen slagen er zelfs niet in om beide te vervullen. Sommigen vinden niet eens dat hun vrouw recht heeft op lichamelijke bevrediging. Ondertussen citeren sommigen misschien de schrift, bewerende dat ze opnieuw kunnen trouwen, terwijl ze zich ervan bewust zijn dat hun vrouw ongelukkig en onvervuld is in hun huidige situatie. Deze mannen zouden God moeten vrezen, hun schouders eronder moeten zetten en beginnen met de inspanning die van moslimmannen wordt verlangd.

Abu Huraira heeft overgeleverd:

“Er werd tegen de Boodschapper van God gezegd: ‘Welke vrouw is de beste?’ Hij zei: ‘Degene die hem [haar man] gelukkig maakt wanneer hij naar haar kijkt, hem gehoorzaamt wanneer hij haar (iets) gebiedt en niet tegen zijn wil ingaat met betrekking tot haarzelf of haar welvaart.'”

Voor wat betreft de vrouwen van onze wereld, wanneer men gezegend is om een relatie te hebben met een goede man, dan is er geen enkel boek over het huwelijk in de westerse of oosterse wereld dat een vrouw niet adviseert om haar man het gevoel te geven alsof hij de leider is in de relatie. Hem vertrouwen en volgen, hem overladen met lof en hem toestaan het hoofd van het huishouden te zijn zoals God hem heeft voorgeschreven. Betekent dit dat zij zichzelf ontheft van alle gezond verstand? Betekent dit dat zij moet lijden onder mishandeling, fysiek of emotioneel? Nee! In de tijd van de Profeet ﷺ, toen een vrouw bij hem kwam klagen over haar man, ontdekken we dat Surah Mujadila werd geopenbaard en het is de enige Surah in de hele Quran waar Gods naam in elk vers wordt genoemd. Waarom? Zoals sommige geleerden zeggen is het om te laten zien dat God met deze vrouw is en met alle vrouwen die lichamelijk of emotioneel misbruik ondergaan.

Daarom spreekt deze overlevering over een vrouw die getrouwd is met een oprechte man, een man die natuurlijk fouten zal maken (zoals alle mensen doen, maar de besten van hen zijn zij die terugkeren tot God en om vergeving vragen). Deze vrouw moet haar best doen om haar man tevreden te stellen, naar hem luisteren als hij iets van haar vraagt en hem zo goed mogelijk dienen. Dit is ook een daad van aanbidding voor haar. Hem datgene ontzeggen wat zijn recht is en dingen waar hij misschien naar neigt, heeft geen enkel voordeel, behalve het veroorzaken van wrijving in de relatie.

Eens, toen de Profeet ﷺ, uit liefde voor zijn vrouwen, besloot dat hij niet langer zou toegeven aan het eten van een bepaald lekkernij, openbaarde God daarop het vers:

O Profeet, waarom heb je datgeen voor jezelf Haram gesteld, van de wens om te voldoen aan de verlangens van je echtgenotes, wat Allah voor jou wettig heeft gemaakt? Wens je te voldoen aan de verlangens van je echtgenotes? En Allah is Vergevingsgezind, Genadevol.” (Quran 66:1)

Hoe zit het dan met vrouwen die hun echtgenoten veel belangrijkere rechten ontzeggen, waardoor hun relaties alleen maar sterker zouden worden?!

Ter afsluiting

Het onderwerp van het huwelijk is uitvoerig, maar deze punten zijn belangrijk voor elke gelovige om mee te nemen en om in hun gedachten te verwerken: het belang en de deugd van het huwelijk, hoe je kunt bepalen met wie je het beste kunt trouwen, wat echtscheiding inhoudt en hoe een huwelijk te behouden. De wereld is op dit instituut gebouwd, onze kinderen en toekomstige generaties zullen sterker zijn als onze huwelijken sterker zijn, en ze zullen blijven verzwakken als onze huwelijken verzwakken. Degenen die in dienst staan van de Schepper en willen zorgen voor een wereld waarin de islam sterk is, begrepen en geliefd wordt door iedereen die ermee in aanraking komt, zullen er eerst voor zorgen dat hun echtgenotes gelukkig zijn met de islam die zij praktiseren. Zij zullen ervoor zorgen dat hun huwelijken sterk zijn en gebaseerd zijn op liefde en geluk. Door dit te doen zullen ze de islam voor morgen verstevigen. In plaats van te kijken naar een fysieke jihad met het zwaard, met de overtuiging dat zij door vechten en doden de islam voor morgen veilig hebben gesteld, zouden ze eerst in hun huis moeten kijken en het spirituele zwaard ter hand moeten nemen, het zwaard om het ego en schild neer te slaan om zichzelf te beschermen tegen verleidingen, en omwille van God op weg te gaan naar een relatie die zal leiden tot het genoegen van God door een leven van dienstbaarheid aan hun partner. En God weet het het beste.

[1] De Profeten van Allah zullen vanwege de beloofde bescherming van Allah niet zondigen. Er is meningsverschil onder de geleerden of zij de optie hiertoe hebben. Echter vanwege de belofte van Allah zal een zonde van hen niet geschieden. Een zonde houdt in dat iemand bewust Allah ongehoorzaam is. Meer uitweiding hierover is te vinden in de Ilm al-Kalam boeken van de Ashairah en Maturidiyyah waarin dit onderwerp onder het hoofdstuk van Ismah wordt behandeld.

Help mee met het boek over Nikah

Er is in Nederland een urgente nood aan advies voor jongeren en getrouwde stellen die hun huwelijk willen redden, vebeteren, gelukkiger willen leven. We willen graag een boek uitbrengen met handige tips en adviezen voor stellen. Hoe zij dienen om te gaan met elkaar, voor het huwelijk, tijdens het huwelijk en na een scheiding. Help graag mee en doneer, wordt het liefst een maandelijkse donateur.

Of iDeal link, Wordt donateur >>>

Lees meer over het project >>>

Nikah-aktes voor aankomende of al getrouwde stellen

Maak je partner blij met een beeldschone Nikah-akte. speciaal voor getrouwden en toekomstige huwelijksechtparen. Deze aktes worden speciaal opgemaakt in beeldschone kalligrafie, in koninklijke design en zijn islamitisch conform. www.nikah-akte.nl

Quran-instituut al-Husayn
Quran-instituut al-Husayn
De artikelen en bijdragen van al-Husayn staan onder toezicht van de schriftgeleerden en medewerkers die uitmaken van het team. Voor een volledige beschrijving van het team zie de pagina team. De theologische artikelen zijn afkomstig van de Dar al-Ifta van Al-Azhar of andere betrouwbare bronnen die eerst nagekeken zijn door het team en vervolgens geplaatst op de website.

Vond je het artikel interessant?

Ontvang de artikelen en Fatwa over de islam in je e-mail

Lees hier ons privacybeleid.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Help mee

Met je Zakah of Sadaqah help je ons zulke artikelen en lessen voor de islam te maken. Studenten leren hierdoor gratis mee.

Doneren voor de Quran omdat we ANBI zijn

Omdat al-Husayn door de belastingdienst ANBI is gekeurd, kun je een groot deel van je Zakah en Sadaqah terugkrijgen. Wanneer je dit doet met een overeenkomst kun je meer terugkrijgen.

…meld je aan en blijf op de hoogte van onze artikelen en boeken en blijf doorleren

Gerelateerde post

Het jaarlijkse ritueel de Mawlid is een innovatie Bidah cover