Financeel jaarverslag

Hieronder is het financieel jaarverslag in te zien. Gebruik hiervoor het volledig scherm icoon voor de beste weergave:

2020

Financiën

Werving donaties

De giften en donaties worden merendeels verkregen door sponsoren van werken, en vrijwillige donaties. Er zijn ook enkele maandelijkse donateurs. Stichting al-Husayn krijgt geen subsidies, niet van de overheid en ook niet van andere instanties. De Stichting streeft geen commercieel belang na en de werkzaamheden zijn zonder winstoogmerk. De marge dat aan de verkoop wordt verkregen wordt direct geïnvesteerd in de stichting t.b.v. onderwijs, drukkosten van nieuwe drukwerken of herdrukken.

Beheer van het vermogen

De giften aan Stichting al-Husayn zijn bescheiden en worden beheerd door de Stichting zelf. De Stichting beheert 1 bankrekening en een kas. Dagelijks wordt de administratie bijgehouden door het bestuur. Er is voldoende gewaarborgd dat een bestuurslid niet over het vermogen van de Stichting kan beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. De bestuurders en vrijwilligers verrichten hun werkzaamheden zonder beloning, met uitzondering van een eventuele onkostenvergoeding en/of vacatiegeld.

Besteding van het vermogen

De besteding van vermogen gebeurt in overleg met het bestuur en team van schrijvers en redacteuren. De bestedingen hebben o.a. te maken met aanschaf van printers, drukwerk, promotiemateriaal, beurzen, schrijfgerei, vergoedingen van redacteuren en schrijvers, portokosten, reis- en onkostenvergoedingen en overige organisatiekosten zoals locatiehuur. De Stichting gebruikt incidentele exploitatieoverschotten voor het algemeen belang.

Tevens is de Stichting bereid te doneren aan andere ANBI-instellingen zoals voedselbanken, rampenfondsen (noodhulp en wederopbouw) en andere niet gesubsidieerde moskeeën en soortgelijke algemeen nut beogende instellingen in Nederland die daar behoefte aan hebben.

In geval van opheffing

Bij opheffing van de Stichting wordt een batig saldo volledig besteed aan een ANBI-instelling met een soortgelijke doelstelling.

Je ontvangt het direct in je mail !


    Heb even geduld het kan een tel duren.
    Je gegevens zijn veilig en je kunt je te allen tijde afmelden.