De Fiqh van noodzaak (Corona)

De toepassing van Fiqh van noodzaak om levens te beschermen

De Islamitische Jurisprudentie (Fiqh) staat bekend om zijn draagkracht en toepasbaarheid ongeacht tijd, plaats, situatie en individu. Dit blijkt door de flexibiliteit die de islam toont bij zeer uitdagende en veranderende omstandigheden.

Speciaal voor zulke gevallen is er Fiqh al-Nawazil: Jurisprudentie en fatwa voor nieuw opkomende problemen. Deze baseert zich op het begrijpen en het toepassen van het concept van Darurah (noodzaak), waarmee in tijden van ontberingen de mensheid geholpen wordt uitzonderlijke situaties te overleven door het formuleren van fatawa.

Met de wereldwijde uitbraak van het Coronavirus (COVID-19) hebben moslims een dringende nood aan het toepassen van de Fiqh van noodzaak. Door middel van zulke fatawa vindt de mensheid vergemakkelijking in tijden van ontberingen, en kan zij tegelijkertijd ook de islamitische wet naleven.

In deze context zei Imam Shafi:

إن الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق

“Als een zaak moeilijk is, verlicht die dan; en als een zaak gemakkelijk is, beperk die dan”.

De Juristen en rechtstheoretici (Usulyun) leidden uit de handelingen en de stilzwijgende goedkeuring van de Profeet ﷺ een aantal wettelijke stelregels af die gelden in moeilijke tijden en omstandigheden. Deze stelregel luidt:

الضرورات تبيح المحظورات

“Noodzaak maakt het verboden toelaatbaar”.

Volgens Imam ibn al-Subki en al-Suyti wordt de noodzaak bepaald door de omvang daarvan. Juristen hebben op basis van deze ruimte in de wetgeving bij een levensbedreigende situatie toegestaan om bijvoorbeeld kadaver te eten of alcohol te nuttigen.

Het afleiden van de Fiqhregels is voornamelijk gebaseerd op het vinden van een zorgvuldig balans tussen algemeen belang (maslaha) en schade (mafsadah). Dit is waarom juristen verklaren dat het essentieel is om te balanceren wat onder noodzaak valt en wat een beperking is.

Op basis van noodzaak en balans daarin, wordt iets dus gedoogd/toegestaan wat normaal gesproken islamitisch verboden is, dit is wanneer het als doel kent om de volgende vijf doelen te waarborgen:

 • 1) leven;
 • 2) eigendom;
 • 3) geloof;
 • 4) nageslacht;
 • 5) eer; of
 • 6) om moeilijkheden op te heffen wanneer geconstateerd wordt dat een levensbedreigende situatie niet af te wenden is.

Over het laatste punt zijn de juristen eens dat het eveneens valt onder noodzakelijke menselijke behoeftes (hajiyyat). Ook hiervoor geldt hetzelfde oordeel, namelijk dat iets toegestaan/gedoogd wordt om zo de vijf doelstellingen te behalen. In dit opzicht waren de juristen het eens dat behoeftes, hetzij algemeen of persoonlijk, dezelfde regel neemt van noodzaak.

In de Fatawa van al-Nawazil is er ook een andere stelregel van de juristen bekend welke als volgt luidt:

المشقة تجلب التيسير

“Moeilijkheden leidt tot vergemakkelijking”.

Het toepassen van deze stelregels, in tijden van moeilijkheden of opkomende omstandigheden, zorgt voor het wegnemen van ontberingen. Voor de Mukallafeen (iemand die belast is met het naleven van de wet) faciliteert het gemak en dit principe toont in realiteit de grootheid van Fiqh aan en de draagkracht van de islamitische wet. Het is belangrijk dat schriftgeleerden en juristen realiseren dat het toepassen van deze stelregels, in tijden van nood of noodzaak, in overeenstemming is met het behalen van de vijf belangrijke doelstellingen van de islamitische wetgeving.

In casus Corona en de gezamenlijke gebeden

In navolging van deze wettelijke stelregels, heeft de Egyptische Dar al-Ifta en de Raad van Seniore Geleerden van al-Azhar verklaart, dat vanwege de COVID-19-uitbraak het toegestaan is om de gemeenschappelijke en vrijdaggebeden in moskeeën niet bij te wonen. Zonder twijfel wordt hiermee een van de doelstellingen van de islamitische wet bereikt; namelijk het beschermen van levens. Zeker met de snelle verspreiding van het virus over de wereld, zou de fatwa zelfs verder kunnen gaan zoals het voorkomen van algemene congregatie en andere vormen van bijeenkomsten.

[Het artikel verscheen op het moment dat de COVID-19 net uitbrak. De Fatwa van Al-Azhar is ondertussen veranderd naar een algeheel verbod op congregaties, waarbij moskeeën gesloten zijn voor het publiek met behoud van de tekens van de islam zoals de Azan. Een ieder wordt gemaand om thuis te blijven zoals de overheid dat ook adviseert. Deze regels zijn verantwoord door het aard van het virus waarbij een drager geen symptomen vertoont, zelf niet doorheeft, het virus makkelijk overdraagbaar is en andere kan infecteren. De ernst van het virus is gekend met zekerheid, namelijk dat bijeenkomsten bijdragen aan de verspreiding. Dit wordt ondersteund met het praktijk, statistieken, verklaringen van medici en specialisten van de gezondheidsinstanties en de feitelijke doden die gevallen zijn bij religieuze bijeenkomsten. Zaken die niet buiten beschouwing gelaten kunnen worden bij het uitgeven van een Fatwa. Immers heeft de nobele Profeet ﷺ verklaard: “Er is geen toestemming tot het schaden van jezelf noch anderen”. Een uitgebreide Fatwa met onderbouwing is onderaan te vinden met onderbouwde verklaring in de praktijk door Sh. al-Islam Ibn Hajar al-Asqalani (rh.) toen een epidemie zich voordeed in zijn tijd.
In de Fatwa van Al-Azhar wordt concluderend het volgende vermeld:

وقد ثبت بيقين أن التَّجمعات -في هذه الآونة- هي أكبر مُسبِّب للعدوى، وانتشار المرض؛ لذا كانت الدعوة إليها جريمة منكرة، وكان تجنبها واجب شرعي؛ لئلا يُساهم المرء في انتشار المرض؛ فيأثم بذلك أشد الإثم.

“Het is met zekerheid gekend en bewezen dat congregaties in deze tijd een van de kernreden vormt tot het infecteren van anderen, en bijdraagt aan het verspreiden van het virus. Het oproepen tot congregaties is in deze context een groot vergrijp en Munkar. Het weerhouden hiervan is islamitisch gezien Wajib. Dit is om te voorkomen dat iemand aandeel neemt in het verspreiden van de ziekte waardoor hij een zondaar wordt door het plegen van een ernstig vergrijp.”]

Waarschuwen ter behoud van levens

Omdat het virus de moslim overal in de wereld raakt door het houden van congregaties, wordt het noodzakelijk en verplicht voor de geleerden om mensen te waarschuwen van deelname aan religieuze bijeenkomsten en gezamenlijke activiteiten.

Dit komt omdat het beschermen van levens voorrang geniet boven het uitvoeren van religieuze riten, zoals de pelgrimstocht (hadj en ‘umrah) en (congregatie-) vrijdaggebeden.

Vele juristen van de islam hebben deze doelstelling en prioriteit eerder benoemd in hun werken.

Zo zei Imam al-Razi zei in zijn boek al-Mahsoul fi ‘Ilm al-Usul (deel 5, blz. 220):

أما التي في محل الضرورة فهي التي تتضمن حفظ مقصود من المقاصد الخمسة وهي حفظ النفس والمال والنسب والدين والعقل

“Zaken die onder Darurah vallen, betreffen zaken die van belang zijn voor het behalen van een van de vijf doelstellingen van de islamitische wet. Deze doelstellingen zijn: het beschermen van het leven, eigendom, nageslacht, geloof en intellect”.

Imam al-Zarkashi definieerde noodzaak in zijn boek al-Bahr al-Muheet (vol.7, P. 266) als volgt:

الضروري: وهو المتضمن حفظ مقصود من المقاصد الخمس التي لم تختلف فيها الشرائع، بل هي مطبقة على حفظها، وهي خمسة: أحدها – حفظ النفس: بشرعية القصاص، فإنه لولا ذلك لتهارج الخلق واختل نظام المصالح… رابعها- حفظ الدين… لأجل مصلحة الدين، والقتال في جهاد أهل الحرب…

“Noodzaak: Het behalen van een van de vijf doelstellingen, is een principe welke overeengekomen is door alle hemels wetgevingen. Deze zijn: Ten eerste, het beschermen van het leven, door (bijv.) vergelding te sanctioneren (qisas). Omdat zonder vergelding mensen elkaar zonder recht zouden doden en omdat anders conflicten ontstaan… Ten vierde, bescherming van de religie omwille van het geloof, en door het te verdedigen van misdadigers … ”

Imam al-Esnawi zei in Nihayat al-Soul Sharh Minhaj al-Wusul (vol.1, P.256):

الكليات الخمس أي: حفظ النفوس، والعقول، والأموال، والأنساب، والأعراض.

“De vijf doelstellingen van de islamitische wet zijn: Bescherming van levens, intellect, eigendom, nageslacht en eer”.

Imam al-Esnawi, meldt een andere opinie in hetzelfde boek namelijk dat ibn al-Hajib zei:

وحكى ابن الحاجب مذهبا: أن مصلحة الدين مؤخرة على الكل، لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة

“In de lijst met doelstellingen komt het punt tot het waarborgen van de religie pas aan het einde, aangezien de rechten van mensen zich baseren op controverse”.

Riten versus Aqidah

In dit opzicht moet vermeld worden dat het schijnbare conflict tussen het beschermen van levens en het beschermen van religie alleen betrekking heeft op het naleven van de riten en niet op het in twijfel trekken van geloofsbelijdenissen (‘aqidah). (Omdat het in twijfeltrekken van de islamitische Aqidah, ongeloof is en nimmer legitiem wordt.)

‘Aqidah bij een gelovige is een vaste overtuiging van het hart, welke door het toepassen van noodzaak in Fiqh niet wordt aangetast. Daarom staat God de Almachtige toe, wanneer iemand gedwongen wordt ongeloof te uiten (bij direct gevaar voor leven), dat hij dat slechts verbaal uit:

مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“Hij die God verloocht, nadat hij heeft geloofd, behalve hij die tegen zijn wil werd gedwongen, terwijl zijn hart standvastig is in het geloof, maar zij die bereidwillig ongelovig zijn, op hen is toorn van God, en voor hen is een grote straf.” (Quran 16:106)

Dit vers werd geopenbaard toen de polytheïsten van Mekka, Ammar ibn Yasir (moge God tevreden zijn met hem) dwongen om ongepaste woorden uit te spreken over de Boodschapper van Allah ﷺ en hun afgoden te prijzen. Toen Ammar de Profeet ﷺ  ontmoette, vroeg de Profeet ﷺ: “Ammar! Wat is er aan de hand?” Hij antwoordde: ‘O Boodschapper van Allah, ik ben geruïneerd! Deze tirannen gaven me zoveel pijn dat ik ongepaste woorden over u uitsprak en hun idolen prees.” Hierop vroeg de profeet ﷺ: “Wat was de status van je hart? ” Ammar antwoordde,” O Boodschapper van Allah, mijn hart is nog steeds in volledige overtuiging van het geloof ‘. De profeet ﷺ antwoordde: ‘Als ze het ooit nog eens doen, doe dan hetzelfde.’

Dr. Ibrahim Negm – Secretaris-generaal, van de Fatwa-autoriteiten Al-Azhar

Overige artikelen met betrekking tot religieuze bijeenkomsten:

https://joop.bnnvara.nl/nieuws/samenscholingsverbod-om-corona-te-voorkomen-behalve-bij-kerkdiensten
https://nos.nl/artikel/2329504-kerkdienst-in-verpleeghuis-lijkt-coronahaard-nooit-gedacht-aan-heftige-gevolgen.html

https://alhusayn.nl/het-opschorten-van-het-gezamenlijke-gebed-vanwege-corona/


Eerder verschenen:

Interpretatie van de regeling van 30 personen voor religieuze bijeenkomsten ten tijde van Corona

Er zijn moskeen van plan om het Tarawihgebed tot maximaal 30 personen te houden in de veronderstelling dat het RIVM dit adviseert.

De reden dat religieuze bijeenkomsten toegestaan zijn door het RIVM tot 30 personen is niet omdat het veilig is, maar omdat grondwettelijk de overheid het niet volledig kan verbieden.

“Hier geldt dat je grondwettelijk gezien, vanwege de godsdienstvrijheid, niet in algemene zin religieuze bijeenkomsten kunt verbieden”, zei premier Mark Rutte er donderdag over tijdens een debat in de Tweede Kamer. 

https://joop.bnnvara.nl/nieuws/samenscholingsverbod-om-corona-te-voorkomen-behalve-bij-kerkdiensten?fbclid=IwAR1HsZFgHs-tHp0Zin9gHE_RUjRyfzSMA3eZAiJaUzFvITcai51-raKi_eY

(UPDATE: 2-april 202 13.30 is er gebeld met het RIVM en zij bevestigen dat dit slechts is omdat zij het niet kunnen verbieden vanwege de grondwet.)

Het advies is echter anders, omdat de redenen exact hetzelfde blijven, besmettingsgevaar, risico voor overigen etc. zouden religieuze bijeenkomsten ook moeten vallen onder algemene bijeenkomsten. Ook virologen waarschuwen voor de gevaren

Viroloog Bert Niesters van het UMC Groningen hij zegt:
Ik begrijp dat kerkdiensten belangrijk zijn. Alleen in hechte gemeenschappen betekent dit echt een risico, en in hechte religieuze gemeenten is het nog vaker een risico, denk ik. Er is daar hecht contact. Als er ook maar één persoon geïnfecteerd raakt, zal deze besmetting zich gemakkelijker verspreiden aldaar.’

Er zijn zelfs doden gevallen vanwege religieuze bijeenkomsten zie (link). 

De Fatwa van de geleerden Al-Azhar baseert zich op het onderzoek van de virologen en verbiedt het houden van gezamenlijke gebeden waarbij moskeen nu gesloten zijn. 

De godsdienst staat het niet toe jezelf of anderen te benadelen. zoals dat uit een Hadith blijkt. 

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» أخرجه ابن ماجه

Ibn Abbas levert over dat de geliefde Profeet ﷺ heeft vermeld: “Het is niet toegestaan om jezelf schade aan te brengen, noch toegestaan schade tot anderen aan te brengen.“. Overgeleverd door Ibn Majah.

Het opschorten van het gezamenlijk gebed zou niet opgevat moeten worden als het aboliseren van de tekenen van de islam, noch tegen de Quran in. Dit is namelijk eerder in de geschiedenis gesanctioneerd geweest en beaamd door schriftgeleerden.

We vragen Allah om bescherming tegen deze plaag. 


De fatwa van Al-Azhar waarbij het oproepen tot congregaties in het licht van de huidige feiten een vergrijp is.

«اجتماع النَّاس للتَّكبير والدُّعاء في هذه الآونة لا يجوز، والدَّعوات إليه مُنكرة، واتباع إرشادات الوقاية واجب شرعي يأثم مُخالِفُه»

الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه، وبعد..

فإن الدُّعاء هو أجلُّ ما يتقرب به العباد إلى ربهم سبحانه؛ والإلحاح على الله به من أعظم أسباب رفع البلاء، وتفريج الهموم؛ قال الله سبحانه: {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ…} [غافر: 60]، وقال سيدنا رسول الله ﷺَ: «الدُّعَاءُ هُوَ العِبَادَةُ..» [أخرجه الترمذي].

ولكن مع القول باستحباب الدُّعاء وقت حلول البلاء؛ فإنه لا بد من الإلتزام بآدابه وضوابطه، والتي منها عدم رفع الصوت والصِّياح به؛ قال الله سبحانه: {ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} [الأعراف: 55].

قَالَ ابْنُ جُرَيْج: «يُكْرَهُ رَفْعُ الصَّوْتِ، وَالنِّدَاءُ، والصياحُ فِي الدُّعَاءِ، وَيُؤْمَرُ بِالتَّضَرُّعِ وَالِاسْتِكَانَةِ» [تفسير ابن كثير (3/ 428)].

أما بخصوص الاجتماع للدُّعاء عند النَّوازل، فمع أصل مشروعيته إلَّا أنّ رفع الضَّرر وحفظ الأنفس مُقدم عليه؛ فقد «قضَى -ﷺَ- أن لا ضررَ ولا ضِرارَ» [أخرجه ابن ماجه]، وقاعدة رفع الضَّرر هذه من قواعد الشَّريعة الإسلامية الحاكمة لغيرها من القواعد، والضَّابطة للعديد من الفتاوى والأحكام؛ لا سيما أحكام النَّوازل، ومسائل الأقضية المُستحدثة.

وقد ثبت بيقين أن التَّجمعات -في هذه الآونة- هي أكبر مُسبِّب للعدوى، وانتشار المرض؛ لذا كانت الدعوة إليها جريمة منكرة، وكان تجنبها واجب شرعي؛ لئلا يُساهم المرء في انتشار المرض؛ فيأثم بذلك أشد الإثم.

وقد قال الإمام ابن حجر -رحمه الله- عن أحوال مشابهة لهذه الظروف: «فليس الدعاء برفعِ الوباء ممنوعًا، ولا مصادمًا للمقدور من حيث هو أصلاً، وإنما الاجتماع له كما في الاستسقاءِ؛ فبدعة حدثت في الطاعون الكبير سنة (749 هـ) بدمشق … وخرج الناس إلى الصحراء ومعظمُ أكابرِ البلدِ فدعوا واستغاثوا، فعظُم الطاعونُ بعد ذلك، وكَثُرَ، وكان قبلَ دعائِهم أخفُّ!

قلت (أي: ابن حجر): ووقع هذا في زماننا، حين وقع أوَّلُ الطاعونِ بالقاهرة في 27 من شهر ربيع الآخَر سنة (833 هـ)، فكان عددُ من يموتُ بها دون الأربعين، فخرجوا إلى الصحراء في 4 جمادى الأولى، بعد أن نُودي فيهم بصيام ثلاثة أيامٍ، كما في الاستسقاء، واجتمعوا، ودعوا، وأقاموا ساعةً، ثم رجعوا، فما انسلخ الشهر حتى صار عددُ من يموت في كل يومٍ بالقاهرة فوق الألف، ثم تزايد!»

وبناء على ذلك، ومن مُنطَلَق مسئوليَّته الدِّينية والتَّوعوية؛ يُناشد مركز الأزهر العالمي الفتوى الإلكترونية أبناء الشَّعب المصري كافَّةً بضرورة ملازمة البيوت، وعدم الخروج منها إلا لضرورة، ويُبشِّر من قعد في بيته صابرًا راضيًا بقضاء الله بأجر الشَّهيد، وإنْ لم يمُتْ بالوباء؛ لقول سيدنا رسول الله ﷺ: «لَيسَ مِنْ رَجُلٍ يَقَعُ الطَّاعُونُ، فَيَمْكُث فِي بَيتِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصِيبُه إلَّا مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ؛ إلِّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الشَّهِيدِ» [أخرجه أحمد].

كما يُفتي المركزُ بحرمة مُخالفة الإرشادات الطِّبيَّة، والتَّعليمات الوقائية التي تصدر عن الهيئات المختصة؛ لمَا في ذلك من تعريضِ النَّفسِ والغير لمواطنِ الضَّرر والهلاك.

حَفِظ الله البلادَ والعبادَ من كل مكروه وسوء، ورفع عنَّا وعن العالمين البلاء؛ إنَّه سُبحانه لطيفٌ خبيرٌ.

وصلَّى الله وسلَّم وبارك على سيدنا ومولانا محمد، والحمد لله ربِّ العالمين.

Samenvatting Tajwidregels

Heb je het boek Inleiding tot Tajwid doorgenomen maar wil je in short cut alle regels bij je hebben? Dan kan deze samenvatting ontzettend helpen bij het herhalen van de regels. In een mooi overzicht worden namelijk de regels en letters in tabellen weergegeven. Download de samenvatting maak er een mooi A5 boekje van en hou het bij je wanneer je snel even moet kijken.

Er is algemene toestemming voor om deze samenvatting in ongewijzigde vorm te kopiëren en te gebruiken voor persoonlijk gebruik alsook voor klassikaal gebruik. Mits de bron en website vermeld wordt. 

Titel: Samenvatting Tajwidregels volgens Hafs
Auteur: Mohamed Yaseen Khan al-Azhari
Pagina’s: 8 

Klik op volledig scherm icoon voor een betere weergave. Voor Safari gebruikers klik op de volgende link 

E-book – Samenvatting Tajwidregels

Thuis printen in A5 formaat

De samenvatting is speciaal gemaakt zodat u thuis een boekje op A5 formaat kunt afdrukken. Hoe dit moet met Adobe Acrobat wordt hieronder uitgelegd; Open het document in Adobe Acrobat; ga naar afdrukken Kies Booklet (boekje) vergeet niet om dubbelzijdig afdrukken te kiezen. Print het uit en doe een nietje in het midden. Voor meer uitleg hoe een boekje te maken klik op de volgende link.

Inleiding tot Tajwid volgens Hafs

Bestel het boek in Tajwid nu. Boordevol kleurenplaatjes, vele tabllen die de regels van Tajwid haarfijn en makkelijk uitleggen, adviezen en opdrachten voor de student(e).

Geheel in Full color en beeldschoon geillustreerd. De samenvatting baseert zich op dit boek.

Bestel het nu! En leer over Tajwid.

 0,00
 0,00
 • Prijs van extra boek:  0,00
 • Prijs van hoofdproduct:  15,00
 • Totaal:  0,00
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

40 intenties voor het zoeken naar kennis

Het pad tot de islamitische kennis is het pad van de vromen, het pad tot herkenning, het pad van eer en glorie en ook een pad tot het paradijs. Voorzeker is kennis een der grootste gunsten die Allah een dienaar kan schenken. Het is middels kennis dat een persoon verhevenheid verkrijgt mits het correct wordt gebruikt. Het zijn de mensen van kennis die erfgenamen zijn van de nobele Profeet (vrede zij met hem). Grote imams als Abu Hanifah, Malik, Shafi’i en Hanbali die uitblonken in kennis, allen die middels kennis en begrip van de Deen de nobele Profeet vertegenwoordigen. Allah schonk deze imams niet alleen kennis en het nodige begrip van de Deen, maar voorzag hun van de gunst om met kennis de godsdienst te dienen. Zij werden anders gezegd gezegend in hun kennis.

Er zijn ook anderen geweest door de geschiedenis met enorm veel kennis, maar de gunst niet verkregen om er goed mee te doen. Zij verkregen deze gunst niet omdat hun intenties bij het opdoen van kennis incorrect was.

Over het belang van het nemen van een correcte intentie vermeldt de Profeet vrede en zegeningen subliem: “De daden worden beoordeeld op basis van de intenties…”

De grootgeleerde Naqī ʿAlī Khān schreef een beeldschoon werk over de verhevenheid kennis en de geleerden. In hetzelfde boek adviseert hij studenten op het belang van het nemen van goede intenties bij het opdoen van kennis. Een excerpt hiervan wordt u gepresenteert door br. Harun Verstaen in de Nederlandse taal: 40 intenties voor het zoeken naar kennis.

Op het werk rust er geen copyright. Het is een ieder toegestaan het te gebruiken, te kopieren, en over te nemen. 

Titel: 40 intenties voor het zoeken naar kennis – Shaykh Naqī ʿAlī Khān
Vertaler: Harun Verstaen
Pagina’s: 2

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Korte biografie van de Profeet Muhammad

De Profeet Muhammad ﷺ, één der meest besproken personen van dit moment. Wie was hij? Wie waren zijn verwanten? Hoe was hij van karakter? Hoe zag hij eruit? Wat waren zijn wonderen?

In dit artikel wordt u een extract gepresenteerd van het leven van de geliefde Profeet Muhammad. Het bevat daarnaast vele links naar andere belangrijke en zeer nuttige werken. Het is een samenvatting van een bekend biografiewerk geschreven door de grootgeleerde Sh. Abdul-Ghaniyy al-Maqdisiyy. Datzelfde werk is ook vertaald naar het Nederlands en gratis verkrijgbaar via de uitgeverij van Quran-instituut al-Husayn.
Dit beeldschone artikel werd samengevat door Harun Verstaen.

Klik op de link om het artikel te downloaden en te lezen.
Titel: Korte biografie van de Profeet Muhammad

Auteur: Harun Verstaen
Pagina’s: 25

 
Klik op volledig scherm icoon voor een betere weergave. Klik op de titel van het inhoudsopgave om direct te springen naar het hoofdstuk. 

Voor Safari gebruikers klik op de volgende link 

Ebook – Samenvatting Seerah

Thuis printen in A5 formaat

De samenvatting is speciaal gemaakt zodat je thuis een boekje op A5 formaat kunt afdrukken. Hoe dit moet met Adobe Acrobat wordt hieronder uitgelegd; Open het document in Adobe Acrobat; ga naar afdrukken Kies Booklet (boekje) vergeet niet om dubbelzijdig afdrukken te kiezen. Print het uit en doe een nietje in het midden. Voor meer uitleg hoe een boekje te maken klik op de volgende link.

Seerah van de Profeet Muhammad in boekvorm

Wil je meer lezen over het leven van onze geliefde Profeet Muhammad , lees dan het boek van Sh. Abdul-Ghaniyy al-Maqdisiyy: Seerah van de Profeet Muhammad  ﷺ. Het is volledig gratis!

 0,00
 • Prijs van extra boek:  0,00
 • Prijs van hoofdproduct:  0,00
 • Totaal:  0,00
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

10 fundamenten van Tasawwuf

Tassawwuf, het pad tot het vinden van Allah. Het is momenteel een der meest besproken onderwerpen op het grondgebied van Europa. Wat houdt dit in werkelijkheid in en wat zijn de fundamenten hiervan?

In dit artikel wordt u een extract gepresenteerd over de fundamenten van Tasawwuf. Het is een extract van het hoofdstuk van al-Tasawwuf geschreven door de Maliki Mujaddid en Qutb van zijn tijd, Sh. Ahmad al-Dardeer al-Malikiyy Rahimahullah.
Dit beeldschone hoofdstuk werd samengevat door Abdelmalik Simon.

Klik op de link om het artikel te downloaden en te lezen.
Titel: 10 fundamenten van Tasawwuf
Auteur: Abdelmalik Simon
Pagina’s: 7
 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Het huwelijk van de Profeet met de jonge A-ishah

(Het artikel is oorspronkelijk verschenen in een kantnoot van het boek: Seerah van de Profeet Muhammad (vrede zij met hem) gratis uitgegeven door Qur’an-instituut al-Husayn.)

Het gezegende huwelijk van de geliefde Profeet met de 6-a-7 jarige ᶜĀ-ishah, is één van de meest besproken huwelijken van deze tijd. Moslims verheugen zich over dat de moeder der gelovigen ᶜĀ-ishah (onze moeder) de eer heeft gehad zich vanaf haar zesjarige leeftijd te mogen vertoeven in het hof van de geliefde Profeet . Het wordt daarom ook gerekend tot één van haar voortreffelijkheden. Toch zijn er in deze tijd individuen die het gezegende huwelijk als reden aanvoeren om de geliefde Profeet  te beschuldigen van oneervol en immoreel gedrag.

Ze beseffen niet dat de bronnen van de islam die spreken over de legaliteit van een huwelijk met een minderjarige, met doorslaggevende bronnen zijn bewezen.

U zult hierbij een artikel lezen dat het morele aspect van het handelen van de geliefde Profeet behandelt, waarbij hij een huwelijk aanging met Ā-ishah. Het beoogt geen Hadīthkundige ontleding daarvan, wat echter wel het onderwerp zal zijn in een apart artikel op de website van Qurʹān-instituut al-Husayn: De voortreffelijkheid van Ā-ishah op 6-a-7 jarige leeftijd. We zullen dit artikel in twee delen opsplitsen:     
Het eerste gedeelte van het artikel is bedoeld voor de moslim die gelooft in de waarachtigheid van de Qur
ʹān en in de vermeldingen van de nobele Profeet . Omdat een moslim beide zaken al geaccepteerd heeft als een absolute maatstaf, zou er normaliter geen behoefte moeten zijn aan een rationele uitleg. Omdat voor een moslim is het voldoende dat hij weet of een voorschrift van Allāh afkomstig is en of de Profeet zo’n huwelijk toegestaan en of gepraktiseerd heeft. Ondanks dat kan een rationele uitleg wel bijdragen aan een sterker geloof (Itminān al-Qalb).      Het tweede deel van het artikel is bedoeld voor de niet-moslim, die de Profeet Muhammad nog niet heeft weten te accepteren als een gezant van God, of twijfelt aan zijn morele karakter. Het is in dat gedeelte dat we de moraliteit van het huwelijk van hem met een minderjarige, middels rationele bewijsvoering zullen trachten aan te tonen. Middels bewijsvoering zal aangetoond worden dat het verheven karakter van Profeet Muhammad  rein van en ver verheven is boven hetgeen van waar hij van wordt beschuldigd, en sterker nog onrechtmatig slachtoffer is van smaad en laster.

Klik op de link om het artikel te downloaden en te lezen.

Titel: Het huwelijk van de Profeet  met de jonge A-ishah
Auteur: Mohamed Yaseen Khan al-Azhari
Pagina’s: 14
Vrede en zegeninen zij met de geliefde Profeet en met zijn reine echtgenotes.
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Samenvatting van al-Aqidah al-Tawhidiyyah

Het fameuze boek Dardeers al-Aqidah, welke onlangs is uitgegeven, is samengevat door Harun Verstaen. Hij heeft hiernaast in het artikel vele informatie en links tot boeken en videos in geplaatst die een beginnend student zal helpen in de islamitische theologie.
In letterlijk enkele minuten kan de lezer zich verrijken met de basale verplichte Aqidahpunten.

Geef anderen ook de mogelijkheid om hiervan te leren en share het artikel met hun.

Titel: Enkele essentiele punten van het islamitishe geloof
Auteur: Harun Verstaen
Pagina’s: 9

Wenst u meer uitleg omtrent de bewijsvoering van deze Aqiedahpunten, en hoe onze geleerden dit verder uitgelegd hebben, lees dan het werk van de nobele Imam zelf: Dardeers al-Aqiedah al-Tawhidiyyah

Lees ook een andere samenvatting van een ander Aqiedahwerk door Sidi Harun Verstaen. Lees meer

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

50 ʿAqīdahpunten uit de Risālah van imam al-Bājūrī

Geen tijd om een heel boekwerk over Aqiedah door te nemen? Of wenst u een liever een kort overzicht van de Aqiedah die verplicht zijn op een ieder om te kennen?

Met de gunst van Allah heeft Harun Verstaen een beeldschoon artikel opgesteld waarin de 50 Aqiedahpunten uit de Risalah van imam al-Badjuriyy zijn samengevat. In minder dan 10 minuten kunt u de vereiste Aqiedah opdoen!

In het kort leert u:
Wat er in het recht van Allah vereist is, onmogelijk is en toegestaan is;
Wat er in het recht van de gezanten en profeten vereist is, onmogelijk is en toegestaan is;
en kwesties die we uitsluitend weten middels de berichtgeving van de nobele Profeet.

Op het werk rust er geen copyright. Het is een ieder toegestaan het te gebruiken, te kopieren, en over te nemen. Zolang de Aqaaidpunten in ongewijzigde vorm worden gepresenteerd.

Titel: 50 Essentiële punten van ʿaqīdah genomen uit de Risālah van imam al-Bājūrī
Auteur: Harun Verstaen
Pagina’s: 4

 

Wenst u meer uitleg omtrent de bewijsvoering van deze Aqiedahpunten, en hoe onze geleerden dit verder uitgelegd hebben, lees dan het werk van de nobele Imam zelf: Badjuriyys Risalah in Ilm al-Tahid.

Sanad in Risalah al-Badjuriyy

Heeft u verder uitleg nodig in de Aqiedahpunten van de Risalah? En wilt u een Sanad ontvangen tot aan de nobele Mutakallim Sh. al-Islam al-Imam al-Badjuriyy voor zijn Risalah in Ilm al-Tawhid?! U kunt dan deze kennis opdoen bij Abdelmalik Simon en Harun Verstaen.

Beide broeders zijn gemachtigd voor de overdracht en kunnen u helpen tot de herkenning van Allah en de nobele Profeten. Moge Allah hun werken ten dienste van de Islam accepteren en hen van profijt maken voor de Ummah

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Kunnen Profeten gebieden tot ongeloof?

Tijdens de ᶜAqiēdahlessen uit Bādjūriyys Risālah in ‘Ilm al Tawhīd kwam er een belangrijke vraag voorbij. De impact die het heeft op de Imān van een persoon, en wat voor complicaties het met zich meebrengt op theologisch vlak, maakten mij attent op de toekomstige moeilijkheden die zich voor zullen doen wanneer de antichrist zal uitbreken. Hij zal namelijk mensen aanroepen tot het aanbidden tot zichzelf en vele moslims hierbij misleiden. De eerste stap die hij nodig heeft is de legaliteit tot het aanroepen van afgoden te bewijzen.

De vraag was: “Kunnen de Profeten, ongelovigen oproepen tot het aanroepen van afgoden zoals een sheikh dat deed tijdens een conferentie? Hij beweerde dat het een Sunnah was van de Profeet en derhalve dat het aansporen van Boeddhisten, polytheïstische christenen, hindoes om hun (af)Goden aan te roepen correct is en volgens de wijze van de geliefde Profeet – vrede zij met hem.”

Antwoord
In dit artikel zullen we het ᶜAqiēdahpunt dat de Profeten beschermd zijn van het plegen van ongeloof en afgoderij volledig ontleden, met de Qur’ân, Tafsiêr, Usul al-Aqiedah, Usul al-Hadith, Balaghah etc. Pas aan het einde zullen de citaten der geleerden van de Ahl al-Sunnah opgesomd worden. Het zal – met de wil van Allāh – duidelijk worden waarom de geleerden altijd een consensus bereikten op dit punt, en waarom een moslim verplicht is om te geloven dat zoiets niet kan in het recht van een Profeet – vrede zij met hem.

Klik op de link om het artikel te downloaden en te lezen

Titel: De profeten zijn rein van Kufr en Shirk met een consensus
Auteur: Mohamed Yaseen Khan al-Azhari
Pagina’s: 32
 
 
 
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Twijfelen aan je geloof

Wat moet ik doen als ik twijfel aan mijn geloof?

Antwoord:

Het is verplicht op elke persoon die belast is met de islamitische wetgeving, dat hij/zij met absolute zekerheid in zijn godsdienst c.q. vereiste geloofsartikelen (Daruriyyat al-Deen) gelooft. Dit houdt in dat er geen ruimte voor twijfel in zijn hart zou moeten bestaan voor het tegenovergestelde. Bijvoorbeeld: “Ik weet bijna zeker dat God bestaat”, of “Ach laat ik er voor de zekerheid in geloven misschien dat ik dan gered wordt bij de berechting op de dag van oordeel.” Deze soort van overtuiging is niet absoluut, omdat er uit zijn spraak blijkt dat er een sprankje van het tegenovergestelde in zijn hart bestaat, m.a.w. er is blijk van onzekerheid en twijfel.

Het is echter niet in iemands macht om twijfel te overzien. Het hart heeft nou eenmaal een eigen wil en is een eigen baas. Men kan het negeren, maar als er twijfel is dan zal dit meestal zo blijven totdat de oorzaak ervan weggenomen wordt. Het is dan ook verplicht om wanneer je ziet dat je begint te twijfelen, je er alles aan doet om deze weg te nemen. (Meer hierover wordt onder beschreven.) Dit kan door het navragen aan geleerden, opdoen van kennis, of door het verrichten van gebeden, of door een smeekbede van een vrome. Het is namelijk Allah die de gunst van overtuiging (Iman) schenkt. Hij kan deze overtuiging schenken, en het opdoen van kennis de reden daartoe maken. Dit kan dus ook wanneer iemand een smeekbede doet voor je waardoor Allah dan iemand Iman schenkt.

Echter wat te doen als je als moslimzijnde bent opgegroeid en nooit geleerd hebt over je godsdienst en slechts uit blinde navolging dingen aannam? En nu begint te twijfelen aan hetgeen je geaccepteerd hebt?

Het beste hiervoor is het raadplegen van schriftgeleerden die de godsdienst kennen en de argumenten daarvoor.

Let hierbij op, om goedgeleerden te benaderen omdat niet elke geleerde een geleerde is. Anders zul je nimmer een antwoord krijgen die je voldoet in je zoektocht en behalen van absolute overtuiging. Daarnaast zijn er weinig geleerden die exact weten waar iemand in dient te geloven en wat niet bindend is om in te geloven. Vaak zijn dingen waar absoluut in wordt geloofd door groepen, geen kwesties die uitmaken voor het moslim-zijn dus niet bindend om te geloven vanwege de bewijslast, zoals de Hadith van Nur, of dat Sheikh Akbar een Waliyy was, of verhalen van oude geleerden die zich op enkelvoudige berichten baseren. Geleerden die zich in geloofsleer specialiseren worden Mutakallimin genoemd, zoek deze op bij moeilijke kwesties.

Een tweede manier is om zelfstudie te doen middels betrouwbare boeken die zich toewijden op dit soort vraagstukken. Een schriftgeleerde kan u hierbij een advies doen.

Een derde manier wordt in deze tijd sterk afgeraden, maar is wel rechtsgeldig als geloof. Dat is namelijk het blind volgen in Aqeedah van een persoon. Dit geeft bijna nooit absolute overtuiging voor een persoon met een gezond verstand, maar kan het wel bieden bij de minder intellectuelen van deze tijd

In deze tijd kan het blind volgen in geloofsleer zelfs bijna zeker leiden tot dwaling of ongeloof omdat corruptie toeneemt en geleerden veranderd zijn.

Dit gezegd te hebben, moet je als Moslimzijnde wel alles in algemene zin accepteren waarvan we met absolute zekerheid weten dat het van de geliefde Profeet tot ons is gekomen. Omdat hierop het geloof zich baseert. Verklaar:

“Ik geloof in al hetgeen namens onze geliefde Profeet tot ons is gekomen.”

En blijf ondertussen op zoek gaan naar wat deze zaken zijn (kennis), om je twijfels weg te werken, meld je aan bij een kwalitatieve Madrasa of islamitische Universiteit met traditionele docenten en blijf vooral in gebeden de Surah al Fatihah (met betekenis) lezen, omdat hierin een grootse smeekbede staat die vraagt om ons te leiden op het rechte pad.

Een andere smeekbede die u kunt lezen is:

“Ya Muqallibal-Qulub, Thabbit Qalbi ´Ala Deenik.”

O kerende der harten, maak mijn hart standvastig op uw godsdienst.

U hoeft dit niet in het Arabisch te lezen, de Nederlandse vertaling kunt u herhaaldelijk reciteren.

Los hiervan zal bijna een ieder ooit een keer een punt in zijn leven meemaken dat hij of zij godsbewust wil worden. Dit is niet een straf maar moet gezien worden als een indicatie van het intellect. Zijn verstand nodigt hem namelijk uit om bewust te worden van hetgeen waar hij of zij in gelooft, en dit dan onderbouwt middels argumenten. Dit proces hoeft niet per se tot ongeloof te leiden, maar behoeft correcte begeleiding zodat je Iman zich grondvest en hierna nimmer zal wankelen.

Bij enkelen breekt dit punt nooit aan, bijvoorbeeld bij de Ashariyy en Maturidi kinderen, die van kleins af aan worden uitgenodigd om hun geloof middels bewijzen te kennen. Dit is thans het voordeel wanneer kinderen van jongs af aan leren op een islamschool. Hun verstand wordt vanaf hun jeugd al voorzien van antwoorden op de vragen die wellicht later kunnen opkomen. Sterker nog iemand die zich bezighoudt met de Quran (de betekenis) zal dit punt van twijfel bijna nooit bereiken. Dat is omdat God de almachtige op vele plekken de gelovigen aanspoort om het intellect te gebruiken, en Zijn bestaan en eigenschappen middels logische redenatie te kennen. Dit is een grote gunst van God op ons, dat Hij de godsdienst zodanig heeft gemaakt dat het voor het verstand logisch en begrijpelijk is. Het is immers de grootste vorm van aanbidding, om God te herkennen en hem als zodanig te aanbidden zoals Hij is.

Het verkrijgen van absolute geloof in het hart hoeft niet per se door het kennen van Quran-verzen of Ahadith. Neen het bewijs van God en de islam berust zich namelijk ook op zuivere logica. Kijkt u maar eens naar het voorbeeld van Profeet Abraham (Ibrahim) waarin hij de zon, de berg etc. toetste aan goddelijkheid. Middels zuivere logica leerde hij ons aan dat zaken die plaats innemen, bewegen, ruimte innemen allen vergankelijk zijn en dus nimmer goden kunnen zijn. Maar de God is Hij die rein is van vergankelijkheid.

Moge Allah het voor u gemakkelijk maken en u beschermen van elk kwaad.

Vrede en Zegeningen zij met de Profeten en op hen volgelingen.

Stichting al-Husayn is vernoemd naar de kleinzoon van de nobele Profeet uit eerbetuiging, en draagt zuiver de Ahl al-Sunnah credo uit.
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Wishlist 0
Continue Shopping

Je ontvangt het direct in je mail !


  Je gegevens zijn veilig en je kunt je te allen tijde afmelden.

  Je ontvangt het direct in je mail !


   Je gegevens zijn veilig en je kunt je te allen tijde afmelden.